Uutta elintarvikelainsäädäntöä astui voimaan 21.4.2021, keskeiset muutokset liittyvät maksuihin

22.11.2021

Valvonnan perusmaksu

Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta valvontakohteilta peritään vuosittain valvonnan perusmaksua, joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksuna peritään veroluonteisesti 150 euroa kaikilta elintarvikevalvonnan rekisterissä olevilta valvontakohteilta.

Maksua ei peritä kuitenkaan rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka toimittavat pieniä määriä luonnonvaraista riistaa tai tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille tai luovuttavat pieniä määriä poron lihaa tai kuivalihaa.

Kyläkauppa määritellään harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, kaupungin läheisellä maaseudulla tai maaseudun paikalliskeskuksessa olevana elintarvikehuoneistona, jonka etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai joka on muuten vaikeasti tavoitettavissa ja jonka päivittäistavaroiden myynti on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa; Yleishyödyllisenä yhteisönä pidetään tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä yhteisöä.

Valvonnan perusmaksu ei vaikuta eikä ole sidoksissa toimipaikkoihin tehtävään valvontaan. Toimipaikkoja valvotaan jatkossakin riskiperusteisesti valvontasuunnitelman mukaisesti ja tarkastuksista laskutetaan ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Tarkastustiheys riippuu mm. toiminnan luonteesta, laajuudesta sekä valvontahistoriasta. Valvonnan perusmaksu peritään vuosittain kaikilta elintarvikevalvonnan valvontarekisterissä kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä olevilta valvontakohteilta. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta.

Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Valvonnan perusmaksun periminen lopetetaan vasta kun toimija on tehnyt kirjallisen ilmoituksen toiminnan lopettamisesta Pietarsaaren Ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoituslomakkeen toiminnan lopettamisesta löydät täältä: https://www.sochv.jakobstad.fi/palveluopas/lomakkeet/.

Voit myös ilmoitta toiminnan lopettamisesta ympäristöterveydenhuollon elektronisen ilmoituspalvelun kautta (https://ilppa.fi/alkusivu).

Lisätietoa asiasta löytyy myös Ruokaviraston kotisivulta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

 

Seuraamusmaksu

Uutta elintarvikelaissa on myös hallinnollinen seuraamusmaksu, jolla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen.

Elintarvikelain 297/2021 § 67:n mukaan toimivaltainen valvontaviranomainen voi määrätä toimijan elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun tapauksissa, joissa

• toimija ei ole tehnyt ilmoitusta tai hakemusta harjoittamastaan alkutuotannosta, elintarviketoiminnasta tai kontaktimateriaalitoiminnasta tai toiminnan lopettamisesta

• toimija harjoittaa elintarvikkeiden tai elintarvikekontaktimateriaalien markkinointia elintarvikesäännösten vastaisella tavalla

• toimija ei noudata velvollisuutta tiedottaa elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa valvontaviranomaiselle vähintään 4 vrk ennen toimintaa

• toimija ei noudata elintarvikelaissa säädettyä vaatimusta jäljitettävyydestä tai omavalvonnasta

• toimija ei noudata elintarvikelaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta koskien vakavia vaaroja, ruokamyrkytyksiä tai zoonooseja Elintarvikelain mukaan seuraamusmaksun suuruus on vähintään 300 euroa ja enintään 5 000 euroa. Maksu peritään valtiolle. Maksujen lisäksi uuden elintarvikelain mukaisessa valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikeyritysten toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan.

Myös verkkokauppojen valvontaa tehostetaan. Kontaktimateriaalien valmistus ja käsittely on tuotu laissa entistä selkeämmin esille sekä toimijoiden velvollisuuksien että valvontatarpeen osalta.

Lisätietoja

Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/uusi-elintarvikelaki-vahvistettu

Elintarvikelaki 297/2021: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297

Asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210318

 

Siirry "Ajankohtaiset tiedotteet"-sivulle
Viimeksi muokattu 28.06.2018