Effektiverat serviceboende

Allmänt, Kommunalt, Med servicesedel, Avgifter, Läs mera, För serviceproducenter

Allmän info

Effektiverat serviceboende är boende, för dig över 65 år, som behöver mycket hjälp, vård och övervakning i form av heldygnsomsorg. Betyder att du inte längre klarar dig i ditt eget hem, inte ens med alla tillgängliga stödtjänster.

Effektiverat serviceboende produceras av kommuner, organisationer och privata företagare.

Kommunens uppgift är att övervaka de tjänster kommunen ordnat, de tjänster kommunen köpt utifrån samt den verksamhet serviceproducenterna ordnat inom kommunens privata socialvård.

För att ansöka om plats till effektiverat serviceboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen (SAS-gruppen). Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet "Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre" för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Effektiverat serviceboende ordnas som kommunal verksamhet eller med stöd av servicesedlar. Kommunal service innebär att servicen ordnas via social- och hälsovårdsverket och du faktureras för tjänsten via dem. En servicesedel betyder att du som klient får en ”betalningssedel”, som motsvarar det värde som social- och hälsovårdsverket bestämt enligt gällande klientavgifter och din nettoinkomst. Med servicesedeln betalas en del av den vårdkostnad du har direkt till serviceproducenten. Serviceproducenten fakturerar självriskandelen (resterande del) direkt till dig.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. Servicebehovet och beslut om service framgår i klientens vård- och serviceplan.

Effektiverat serviceboende som kommunal verksamhet

Vid social- och hälsovårdsverkets enheter har du som boende ett eget rum och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt. Till kommunens serviceboende kan du ansöka via kommunal äldreomsorg.

Den boende svarar själv för möbleringen av sitt rum, anskaffning av kläder, läkemedelskostnader, kostnaderna för barberar- och frisörstjänster och andra motsvarande tjänster, glasögon, hör- och andra motsvarande apparater, användningen av telefon, egna hobbyer och andra motsvarande kostnader.

Vi erbjuder effektiverat kommunalt serviceboende för äldre vid följande enheter 

Effektiverat serviceboende med stöd av servicesedel

Servicesedel betyder att du får en ”betalningssedel” motsvarande det värde som social- och hälsovårdsverket bestämt enligt gällande klientavgifter och dina nettoinkomster. Serviceproducenten begär en självriskandel, som du som boende förbinder dig att betala. Serviceproducenten kan inte uppbära andra serviceavgifter som hör till vården av dig.

Vi erbjuder effektiverat serviceboende med servicesedel vid enheter, som finns i nedanstående lista över serviceproducenter.

Vid enheten har du som boende ett eget rum och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt.

Den boende svarar själv för möbleringen av sitt rum, anskaffning av kläder, läkemedelskostnader, kostnaderna för barberar- och frisörstjänster och andra motsvarande tjänster, glasögon, hör- och andra motsvarande apparater, användningen av telefon, egna hobbyer och andra motsvarande kostnader. 

Avgifter

För boendet beräknas en avgift uträknad från en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Beräkningsgrunden är i princip samma för kommunalt boende och boende med stöd av servicesedel.

Social- och hälsovårdsverket kan fatta beslut om att låta bli att uppbära eller att sänka klientavgifter (L734/1992 och F912/1992).

Vid boende ska kommunen, serviceproducenten och personen som bor i boendeenheten ingå ett hyresavtal för bostaden i enlighet med hyreslagen. Serviceproducenten uppbär hyra av de boende. Hyran får inte överskrida den hyresnivå som Folkpensionsanstalten godkänt och ska motsvara genomsnittlig hyresnivå på orten. Klienten kan ansöka om bostadsbidrag från FPA.

Läs mera

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 
Senast uppdaterad 22.03.2021