Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är boende för personer över 65 år, som behöver mycket hjälp, vård och övervakning i form av heldygnsomsorg. Med detta avses att du inte längre klarar sig i sitt eget hem, inte ens med alla tillgängliga hemvårdstjänster och stödtjänster.

Effektiverat serviceboende produceras av kommuner, organisationer och privata företagare.

Kommunens uppgift är att övervaka de tjänster kommunen ordnat, de tjänster kommunen köpt utifrån samt den verksamhet serviceproducenterna ordnat inom kommunens privata socialvård.

För att ansöka om plats till effektiverat serviceboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen (SAS-gruppen). Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet "Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre" för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Effektiverat serviceboende ordnas som kommunal verksamhet eller med stöd av servicesedlar. Kommunal service innebär att servicen ordnas via social- och hälsovårdsverket och du faktureras för tjänsten via dem. En servicesedel betyder att du som klient får en ”betalningssedel”, som motsvarar det värde som social- och hälsovårdsverket bestämt enligt gällande klientavgifter och din nettoinkomst. Med servicesedeln betalar du serviceproducenten, som du valt från nedanstående lista över serviceproducenter. Utöver servicesedeln faktureras du en självriskandel av serviceproducenten.

Effektiverat serviceboende som kommunal verksamhet eller via servciesedel

På alla boendeenheter har du som boende eget rum med egen wc, de gemensamma utrymmen delas av alla boende. Personalen är på plats dygnet runt. Till kommunens serviceboende kan du ansöka via kommunal äldreomsorg, handikappomsorg, mentalvård eller missbrukarvård.

Vi erbjuder effektiverat serviceboende för äldre vid följande enheter.

Kommunalt

  • Björkbacka
  • Esselunden
  • Hagalund
  • Purmohemmet
  • Pedersheim
  • Sandlunden

Med stöd av servicesedel

Avgifter

För boendet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera

Effektiverat serviceboende med stöd av servicesedel

Servicesedel betyder att du får en ”betalningssedel” motsvarande det värde som social- och hälsovårdsverket bestämt enligt gällande lag om klientavgifter och beräknas enligt dina nettoinkomster. Serviceproducenten fakturerar en självriskandel, mellanskillnaden mellan servicesedelns värde och servicens kostnad som du som boende förbinder dig att betala. Serviceproducenten kan inte uppbära andra serviceavgifter som hör till vården av dig.

Social- och hälsovårdsverket kan fatta beslut om att låta bli att uppbära eller att sänka klientavgifter (L734/1992 och F912/1992).

Vi erbjuder effektiverat serviceboende med servicesedel vid enheter, som finns i nedanstående Serviceproducent-lista.

Vid alla boendeenheter ingår eget rum för den boende med egen wc. Det finns några enstaka delade rum med en gemensam wc. Den boende har egna individuella hjälpmedel. Rummen kan vara delvist möblerade med säng och sängbord i övrigt får den boende inreda rummet. I servicen och omsorgen ingår städning, klädvård, skötsel av hygien, mat, vård och omsorg dygnet runt samt rehabiliterande och stimulerande verksamhet. Den boende svarar själv för möbleringen av sitt rum, anskaffning av kläder, kostnaderna för barberar- och frisörstjänster och andra motsvarande tjänster, läkemedel, glasögon, hör- och andra motsvarande apparater, användningen av telefon, egna hobbyer och andra motsvarande kostnader.

Vid långvarigt boende ska serviceproducenten och personen som bor i boendeenheten ingå ett hyresavtal för bostaden i enlighet med hyreslagen. Serviceproducenten uppbär hyra av de boende. Hyran får inte överskrida den hyresnivå som Folkpensionsanstalten godkänt och ska motsvara genomsnittlig hyresnivå på orten. Klienten kan ansöka om bostadsbidrag från FPA.

Senast uppdaterad 18.09.2020