Hur ansöker du om hemvård

Om du är över 65 år och p.g.a nedsatt funktionsförmåga inte längre kan använda öppna vårdens tjänster kan du ansöka om hemvård. Personer över 18 år med specialbehov kan också ansöka om hemvård. 

Hur ansöker du om hemvård

För att få hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Ifall du beviljas hemvård gör vi en vård- och serviceplan tillsammans med dig och dina närstående och hemvårdsledaren gör ett service- och avgiftsbeslut. Därefter utses en egenvårdare åt dig. Vi följer uppgjorda kriterier vid beviljandet av hemvård för att säkerställa en rättvis och jämlik behandling.

För klienter som bor utanför vårt samarbetsområde krävs betalningsförbindelse från din hemkommun för beviljande av hemvård även då servicebehovet är tillfälligt.

Kriterierna

Kriterier för hemvård finns för att säkerställa en rättvis och jämlik behandling av kommunernas invånare. Med ökande antal äldre är det viktigt att säkerställa att tjänsterna riktas till dem som har störst behov av stöd i hemmet. Hemvården är avsedd för personer, som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan använda sig av servicen inom den för alla kommuninvånare avsedda öppna vården. Kriterierna gäller för äldre personer över 65 år och personer över 18 år med specialbehov.

Hemvården baserar sig på en bedömning av klientens individuella funktionsförmåga, hälsotillstånd och behov av vård och service. För bedömningen används RAI bedömningsinstrument, ett verktyg för omfattande och objektiv informationsinsamling av klientens funktionsförmåga, hälsotillstånd och sociala aktivitet. En tillfällig vård- och serviceplan uppgörs då hemvården inleds. Därefter sker kontinuerlig behovsutvärdering som möjliggör rätt nivå av servicen och vid behov minskas, ökas eller avslutas hemvården. Om hemvården fortsätter uppgörs en vård- och rehabiliteringsplan och därefter utvärderas vårdbehovet regelbundet. 

I kriterierna Grunderna för beviljande av hemvård och stödtjänster och innehåll finns info om bl.a. 

  • När kan du få hemvård?
  • Tjänster som ingår i hemvård.
  • Tjänster som inte ingår i hemvård.
  • Vad du behöver tänka på inför hembesöken

 

 

 

Senast uppdaterad 20.10.2020