Familjevård för äldre

Familjevård avser vård av eller annan omsorg om en person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem. Målet med vården är att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och utifrån den vårdbehövandes behov.

Familjevården kan vara långvarig, kortvarig eller under en del av dygnet beroende på den vårdbehövandes individuella behov. Familjevården baseras alltid på en bedömning av servicebehov och en individuell vård-, service- och rehabiliteringsplan

Familjevårdens former

Långvarig familjevård 

Långvarig familjevård är kontinuerlig dygnet runt vård och omsorg i familjevårdarens hem och den pågår tillsvidare. Långvarig, kontinuerlig familjevård erbjuder vård, omsorg och boende för den som inte längre klarar av att bo i sitt eget hem med hjälp av stödåtgärder

Kortvarig familjevård

Kortvarig familjevård är kortvarig eller regelbunden familjevård i familjevårdarens hem. Den kan basera sig på ett plötsligt behov eller vara tillfällig vård av intervalltyp. Kortvarig familjevård är dygnet runt familjevård som varar högst 14 dygn per månad.

Familjevård under en del av dygnet 

Familjevård under en del av dygnet är avsett för personer som behöver familjevårdsservice under en del av dygnet. Familjevård under en del av dygnet kan vara av engångsnatur eller regelbundet återkommande. Familjevård under en del av dygnet är familjevård som sker på dagen eller på kvällen och som varar högst tio timmar i dygnet.

Familjevård i klientens eget hem 

Familjevård i klientens hem kan ordnas till exempel för att ordna närståendevårdarens ledighet. Familjevård i klientens eget hem är familjevård som sker på dagen eller på kvällen och som varar högst tio timmar i dygnet.

Att bli familjevårdare

Den som har för avsikt att agera som familjevårdare ska genomgå en förberedande utbildning. Den förberedande utbildningen är en process som består av gruppmöten och hemuppgifter. Syftet med utbildningen är att hjälpa en familj eller person som avser bli familjevårdare att fatta ett informerat beslut om att bli familjevårdare, om att förbinda sig till uppgiften och att bedöma familjens eller personens förutsättningar för att fungera i uppgiften.

Familjevård i ett privathem är hela familjens angelägenhet och det kräver i praktiken att alla familjemedlemmar godkänner det. Också en person som bor ensam eller är ensamförsörjare kan ge familjevård.

En familjevårdare som vårdar äldre personer borde ha följande förutsättningar:

  • förbinder sig till uppgiften som familjevårdare
  • sörjer för den äldres välbefinnande (vård och omsorg)
  • hjälper och stöder den äldre i att utnyttja sina egna resurser och upprätthålla funktionsförmågan
  • samarbetar i klientens ärenden
  • möjliggör och stöder kontakten mellan klienten och de närstående

Vi söker nya familjevårdare hela tiden, fyll i ansökan. Utbildningen ordnas när antalet deltagare är tillräckligt.

Mera information

 

Senast uppdaterad 03.09.2021