Närståendevård, över 65 år

Coronavirus

Allmänt, Kommunalt, Med servicesedel, Avgifter, Läs mera, För serviceproducenter

Allmän info

Stöd för närstående vård är lagstadgad socialservice ( Lag om stöd för närståendevård 937/2005, Finlex). Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård riktar sig till dig som dagligen har behov av vård och omsorg i dina personliga funktioner eller att du merparten av dygnet har ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

Vårdaren har inte subjektiv rätt till stödet, det är kommunen som beslutar om stödets nivå och kriterier samt avgör om vårdaren har rätt till närstående vård.

Stöd för närståendevård beviljas inte om behovet av hjälp främst är kopplat till behov av hjälp i ärenden utanför hemmet och hemvårdssysslor.

Närstående vårdens stödtjänster ordnas både som kommunal verksamhet och med stöd av servicesedlar.

Vid bedömningen av behov av närstående vård beaktas funktionsförmåga, hjälpbehov, regelbundenhet i vården, hemmiljö och vårdgivarens resurser.

Stöd för närståendevård ansöker du med ansökningsblanketten för närståendevård. Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg. Vid behandlingen av ansökan gör vi ett hembesök hos vårdtagaren.

När ansökan inkommer kontaktas sökande för överenskommelse om ett kartläggande hembesök. På basen av kartläggningen görs en vård- och serviceplan samt avtal med kommunen, tidsbundet eller tillsvidare.

I vård- och serviceplanen framgår det vård- och servicebehov, som vårdtagaren har samt det stöd som kan erbjudas vårdtagaren och vårdgivaren.

Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pensionsskydd.

Social- och hälsovårdsverkets kommunala närstående vård 

Vid närstående vård som kommunal verksamhet erbjuds vårdaren den lagstadgade ledigheten genom att vårdtagaren erbjuds intervall vid någon av social- och hälsovårdsverkets intervallenheter.

Inom social- och hälsovårdsverket erbjuds närståendevårdarna en hälsoundersökning, utbildning och handledning.

Med stöd av servicesedlar 

Inom närståendevården, för klienter över 65 år, finns det möjlighet att få servicesedel för avlastning i hemmet.  Servicesedeln beviljas åt vårdtagaren då vårdaren inte kan lämna vårdtagaren ensam hemma utan tillsyn. Servicen innehåller aktiverande vård och omsorg åt vårdtagaren.

Vårdtagaren kan få tillsyn 1 - 4 h/gång. Sedelns värde fastställs av social- och hälsovårdsverket och beviljas för max. 8h/månad.

För klienter över 65 år inom närståendevården kan vårdaren, som har ett avtal med Social- och Hälsovårdsverket, välja servicesedel för att köpa service åt vårdtagaren under sin lagastadgade ledighet 3 dagar/månad. Servicesedeln tryggar vårdtagarens nödvändiga vård och omsorg under vårdarens lagstadgade lediga dagar.

Sedelns värde fastställs av social- och hälsovårdsverket och vårdaren har rätt till 3 dygn lagstadgad ledighet per månad.

Avgifter

Kartläggningen är avgiftsfri. Med kunden uppgörs ett serviceavtal i vilket framkommer vårdgivarens månatliga arvode.

Enligt lagen om klientavgifter inom social-och hälsovård 734/1993 12§ skall den som väljer servicesedel betala samma avgifter som när motsvarande service ordnas av kommunen. Från och med den 1.1.2016 ska den vårdbehövande betala högst 11,50 euro per dygn för de tjänster som kommunen tillhandahåller under en närståendevårdares lagstadgade lediga dagar och som ersätter den vård och omsorg som vårdaren normalt ger.

Om klienten under närståendevårdarens lagstadgade ledighet får en servicesedel exempelvis till en serviceboendeenhet enligt socialvårdslagen är kundens självriskandelen högst 11,50 € per dygn. Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.

Läs mera

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 
Senast uppdaterad 29.12.2020