Adoption

Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom att ett föräldra–barn-förhållande fastställs mellan den som ska adopteras och adoptionssökanden.

Vid alla beslut och åtgärder som gäller adoption av ett minderårigt barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. När barnets bästa bedöms fästs särskild uppmärksamhet vid hur barnet bäst kan garanteras en varaktig familj samt en harmonisk utveckling och välfärd.

Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att barnet i sin adoptivfamilj får samma juridiska ställning som ett biologiskt barn. Samtidigt bryts barnets juridiska förhållande till sina tidigare föräldrar och släktingar. En adoption kan inte upphävas.

Ett par som önskar adoptera behöver enligt lagen leva i äktenskap. Även ensamstående kan få adoptionsrådgivning och adoptera.

I enlighet med adoptionslagen bör adoptivsökanden vara 25 år fyllda. Om den som adopteras är minderårig, får sökanden inte vara äldre än 50 år. Åldersskillnaden mellan förälder och barn får vara högst 45 år.

I fråga om internationell adoption kan barnets hemland ställa extra krav på sökanden. Utöver adoptionsrådgivningen är det även nödvändigt för adoptionssökanden att få internationell adoptionsservice. Som servicegivare fungerar Interpedia rf, Rädda barnen rf.

Ifall man önskar adoptera sin make/makas minderåriga barn, bör man få adoptionsrådgivning. Fastställande av adoption av en vuxen person är möjligt, förutsatt att personen har vårdats av adoptivsökanden och det under personens uppväxt formats ett stabilt förhållande dem emellan som är jämförbart med ett föräldra-barn-förhållande. Ansökan om fastställande av sk. Interna adoptioner görs till tingsrätten.

Adoptionsrådgivning

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad tillhandahåller adoptionsrådgivning till personer bosatta inom upptagningsområdet. Adoptionsrådgivning ges på svenska, finska och engelska.

Adoptionsrådgivningen pågår i ca ett år, där adoptionsrådgivarna och adoptivsökanden träffas regelbundet. Under adoptionsrådgivningen utreds sökandens beredskap att bli adoptivföräldrar.

Syftet är även att genom diskussion och handledning hjälpa sökanden att själva bedöma sina förutsättningar till adoptivföräldraskap. Under adoptionsrådgivningen behandlas teman som tangerar både sökanden (bl.a. motiv, bakgrund, hälsotillstånd, fostrarförmåga och beredskap) samt det kommande barnet (bakgrund, hälsa och särskilda behov).

Innan adoptionsförhållandet fastställs är adoptionsrådgivning nödvändig, detta gäller både vid nationell och internationell adoption. Efter adoptionsrådgivningen görs ansökan om adoptionstillstånd av Adoptionsnämnden.

I enlighet med adoptionslagen följs adoptionerna upp genom adoptionsrådgivning efter fastställd adoption.

Adoptionsrådgivningen är en kostnadsfri service för klienten. 

Har du frågor eller önskar påbörja adoptionsrådgivning, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.01.2021