Adoption

Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att barnet i sin adoptivfamilj får samma juridiska ställning som ett biologiskt barn. Samtidigt bryts barnets juridiska förhållande till sina tidigare föräldrar och släktingar.

En adoption kan inte upphävas. Över 25 år fyllda äkta makar eller ensamstående kan få adoptera.

Personer som fyllt 18 år har rätt till intern adoption inom familjen. Det är fråga om intern adoption då den som adopteras är barn till adoptivförälderns make eller maka.

I enlighet med adoptionslagen bör adoptivsökanden vara 25 år fyllda. Om den som adopteras är minderårig, får sökanden inte vara äldre än 50 år. Endast i särskilda undantagsfall kan man avvika från denna bestämmelse.

I fråga om internationell adoption kan barnets hemland ställa extra krav på sökanden.

Hur adopterar man i hemlandet eller utomlands?

Innan adoptionsförhållandet fastställs är adoptionsrådgivning nödvändig både för föräldrar som funderar på att överlämna sitt barn och för personer som önskar få adoptera. Även i fråga om intern adoption är det nödvändigt med adoptionsrådgivning.

Barnets egna föräldrar har rätt att fatta beslut om att adoptera bort sitt barn. Efter förlossningen har barnets biologiska mor en betänketid på åtta veckor innan hon kan ge sitt samtycke till adoption. Om barnet fötts i ett äktenskap eller barnets faderskap fastställts, behövs dessutom faderns samtycke till adoption.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.07.2018