Omhändertagande

Ifall det finns grunder för ett omhändertagande, dvs barnets hälsa och utveckling är i allvarlig fara och stödåtgärder inte räcker till, är socialarbetaren skyldig att påbörja en utredning om ett omhändertagande.

Barnet kan omhändertas och placeras endast ifall omsorgen om barnet eller förhållanden i hemmet allvarligt äventyrar barnets hälsa eller utveckling eller ifall barnets eget beteende, t.ex. alkohol- eller drogmissbruk eller brottslighet, äventyrar barnets välbefinnande.

Beslut om omhändertagande

Omhändertagande förutsätter att öppenvårdsåtgärderna inte är tillräckliga eller möjliga och att vård utom hemmet anses vara för barnets bästa.

Om ett barn eller en ung och hans/hennes föräldrar går med på omhändertagande och vård utom hemmet, fattas beslutet av enhetschefen inom familjeservicecentralen.

Om ett barn som fyllt 12 år eller barnets vårdnadshavare motsätter sig omhändertagande eller platsen för vård utom hemmet, fattas beslutet om omhändertagande av förvaltningsdomstolen. Ett 12 år fyllt barn och de vuxna som tar hand om barnet har rätt att överklaga beslutet om omhändertagande hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ifall ett barn är brådskande placerat, fortsätter detta ifall socialmyndigheterna gör en ansökan om omhändertagande till förvaltningsdomstol. Den brådskande placeringen fortsätter tills beslut har kommit från förvaltningsdomstolen.

Ett beslut om omhändertagande gäller tillsvidare, det vill säga så länge det finns grunder för ett omhändertagande. Beslutet skall fattas skriftligt och delges alla parter. I beslutet skall också finnas besvärshänvisning som anger hos vilken myndighet och inom vilken tid beslutet kan överklagas.

Vad innebär omhändertagande?

I praktiken betyder omhändertagande att barnet flyttar till ett familjehem eller en barnskyddsanstalt som ansvarar för barnets vård, fostran, övervakning och övrig omsorg.

Föräldrarna kvarstår som barnets vårdnadshavare under omhändertagandet. Socialarbetaren förhandlar med föräldrarna om viktiga frågor som gäller barnet, t.ex. skolgång och hälsovård. Avgöranden som gäller barnet sker tillsammans med barnet, föräldrarna och övriga närstående.

För barnet utarbetas en klientplan, som utgår från barnets behov. I planen antecknas hur barnet håller kontakt till de närmaste och barnets behov av särskilt stöd. Planen uppdateras regelbundet och alltid då barnets situation ändras eller om det annars finns behov för det.

Val av placeringsställe

Då man väljer ett placeringsställe skall barnets bästa beaktas och en kartläggning görs för att utreda barnets närståendenätverk. Placeringsstället skall trygga barnets vård, fostran och kontakterna till de närstående. Vid val av placeringsställe beaktas också familjens språkliga, kulturella och religiösa bakgrund.

Barnet kan placeras i familjevård, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt. I familjevård bor barnet i ett privat hem. Professionella familjehem är en boendeform mellan familjevård och anstaltsvård. Barnhem, ungdomshem och skolhem är barnskyddsanstalter.

Upphörande av omhändertagande

Under omhändertagandet strävar socialarbetarna till att aktivt ordna sådana stödåtgärder och rehabiliteringsformer med hjälp av vilka barnet skulle kunna återvända hem.

Omhändertagandet kan avslutas om orsakerna till det inte längre finns och om avslutandet inte strider mot barnets bästa. Omhändertagandet upphör senast då barnet fyller 18 år. Vårdnadshavare och barn som fyllt 12 år har rätt att begära att omhändertagandet avslutas. Beslut om avslutande fattas av enhetschefen.

Senast uppdaterad 19.01.2021