Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård riktar sig till de som har behov av vård och omsorg dagligen i de personliga funktionerna, eller har ett omfattande vård och omsorgsbehov merparten av dygnet. Stöd för närståendevård beviljas inte åt personer som främst har behov av hjälp i ärenden utanför hemmet och hemvårdssysslor.

I bedömning av stöd för närståendevård beaktas

  • vårdbehövandes funktionsförmåga och hjälpbehov
  • regelbundenheten i vården
  • hemmiljön
  • vårdgivarens resurser

Närståendevård består av

  • uppgörande av vård- och serviceplan samt avtal med kommunen, tidsbundet eller tillsvidare
  • nödvändiga tjänster till den vårdbehövande
  • vårdarvode, ledighet samt tjänster som stöder närståendevårdaren
  • utbildning till närståendevårdaren i hantering av hjälpmedel, ergonomiska arbetsställningar och hantering av svåra situationer

Stöd för närståendevård ansöks med en särskild ansökningsblankett för närståendevård. Läkarintyg eller motsvarande intyg skall bifogas ansökan. Vid behandlingen av ansökan om stöd för närståendevård görs ett hembesök hos vårdtagaren.

Beslut om stöd för närståendevård grundar sig på

  • Lagen om stöd för närståendevård 937/2005
  • Dokument i pdf nedan eller lyssna till dokumenten

Läs mera

Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pensionsskydd.

Senast uppdaterad 18.05.2022