Fastställande av faderskap

När ett barn föds utanför äktenskapet är det barnets mor som är vårdnadshavare. Genom att erkänna faderskapet fastställs släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets far.

Om föräldrarna lever i ett samboförhållande är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med ett besök på rådgivningsbyrån redan före barnets födelse. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam omvårdnad av barnet.

Ifall erkännandet av faderskap inte kan göras på rådgivningen underrättar Magistraten barnatillsyningsmännen om barn som fötts utanför äktenskapet, och barnatillsyningsmännen sänder därefter ett brev till föräldrarna med information om faderskapsutredningen.

Ifall faderskapet har erkänts före barnets födelse är det möjligt att återkalla faderskapet inom 30 dagar efter barnets födelse. I oklara fall eller om så önskas för övrigt ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Efter att faderskapet fastställts kan föräldrarna ge barnet faderns efternamn, och fadern får underhållsskyldighet för barnet. Dessutom får barnet rätt att ärva också fadern och släktingar på faderns sida. Om fadern dör medan barnet är minderårigt, har barnet rätt till familjepension.

Modern har inte mera rätt att motsätta sig en faderskapsutredning. Genom det här strävar man till att främja barnets rätt att känna till båda sina biologiska föräldrar. Mannen har däremot rätt att erkänna faderskapet till ett barn som är fött utanför äktenskapet.

Om faderskapet är oklart

Om mannens faderskap är oklart, tas ett DNA-prov hos barnatillsyningsmannen.

Om fadern inte är samarbetsvillig kan faderskapsutredningen, om modern eller ett minderårigt barn som fyllt 17 år så vill, göras i tingsrätten. Ett barn som har fyllt 15 år har likväl rätt att motsätta sig att faderskapet utreds.

Mera information finns på barnatillsyningsmannens portalsidor.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 03.01.2020