Militärgranskningar

Före militären behöver du som ska göra militärtjänstgöringen ordna ett läkarintyg över hälsotillståndet. Intyget fungerar som grund för besluten vid uppbådet. Läkarintyget ordnas via skolhälsovårdaren. Granskningarna är stadgade i Värnpliktslagen.

Frågeformulär

I början av det år du fyller 18 år sänder försvarsmakten hem ett frågeformulär åt dig på posten. Då du fått frågeformuläret ska du fylla i det omsorgsfullt eftersom det kommer att inverka på tjänstduglighet, tjänstgöringsplats och utbildningsgren. Spara frågeformuläret och ta med det till läkargranskningen.

Läkargranskning

Under vårterminen på årskurs 2 kallas alla pojkar till en läkargranskning. Läkarbesöket är gratis och sker på skolan. Du går igenom frågeformuläret tillsammans med läkaren. Du får också diskutera kring eventuella tidigare sjukdomar, ditt allmäntillstånd samt övriga faktorer som kan inverka på din militärtjänstgöring. Läkaren skriver ett intyg, som social- och hälsovårdsverket sänder till försvarsmakten tillsammans med ditt frågeformulär.

Uppbåd

Under hösten i årskurs 3 kallas alla pojkar till uppbåd. Uppbådstillfället hålls i din hemkommun och är obligatoriskt. Vid uppbådet tas beslut om tjänstduglighet, tjänstgöringstidpunkt, tjänstgöringsplats eller befrielse från tjänstgöring. Beslutet utgår från dina önskemål och läkarintyget.

Frivillig militärtjänstgöring för kvinnor

Militärtjänstgöringen är frivillig för kvinnor. Ifall du som kvinna är intresserad av militärtjänstgöring gör du en ansökan till försvarsmakten samt kontaktar din skolhälsovårdare för att ordna läkarintyg.

Mera information hittar du på försvarsmaktens hemsida www.varusmies.fi

Avgift

Besök för militärgranskningar är avgiftsfria. Om läkaren remitterar dig för vidare undersökningar kan det besöket faktureras enligt gällande taxa.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020