Fastställande av faderskap

Om föräldrarna lever i ett samboförhållande är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med ett besök på rådgivningsbyrån redan före barnets födelse. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad av barnet.

Det är möjligt att återkalla ett på förhand erkänt faderskap inom 30 dagar efter barnets födelse. I oklara fall eller om så önskas för övrigt ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

När ett barn föds utanför äktenskapet är det barnets mor som är barnets vårdnadshavare. Genom att erkänna faderskapet fastställs släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets far. Magistraten underrättar barnatillsyningsmännen om barn som fötts utanför äktenskapet, och barnatillsyningsmännen sänder därefter ett brev till föräldrarna med information om faderskapsutredningen.

Efter att faderskapet fastställts kan föräldrarna ge barnet faderns efternamn, och fadern får underhållsskyldighet för barnet. Dessutom får barnet rätt att ärva också fadern och släktingar på faderns sida. Om fadern dör medan barnet är minderårigt, har barnet rätt till familjepension.

I samband med erkännandet av faderskapet kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam omvårdnad av barnet.

Om föräldrarna inte är sambor när barnet föds, ligger det i barnets intresse att man i samband med erkännandet av faderskapet ingår ett underhållsavtal om den underhållsskyldighet för barnet som den särboende föräldern har.

I början av år 2016 har man frångått moderns rätt att motsätta sig en faderskapsutredning. Genom det här strävar man till att främja barnets rätt att känna till båda sina biologiska föräldrar. I stället för modern kan barnatillsyningsmannen i begränsade fall besluta att faderskapsutredningen ska läggas ned.

Mannen har rätt att erkänna faderskapet till ett barn som är fött utanför äktenskapet, även om modern inte har satt i gång en faderskapsutredning eller även om modern har undertecknat en blankett där hon motsätter sig en faderskapsutredning.

Om faderskapet är oklart

Om mannens faderskap är oklart, tas ett DNA-prov hos barnatillsyningsmannen.

Om fadern inte är samarbetsvillig kan faderskapsutredningen, om modern eller ett minderårigt barn som fyllt 17 år så vill, göras i tingsrätten. Ett barn som har fyllt 15 år har likväl rätt att motsätta sig att faderskapet utreds.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.02.2020