Fastställande av faderskap

Om faderskapet eller moderskapet erkänns under graviditeten vid rådgivningsbyrån eller hos barnatillsyningsmannen, blir den som erkänt föräldraskapet automatiskt vårdnadshavare till barnet när föräldraskapet har fastställts. Något separat avtal om gemensam vårdnad behöver då inte ingås.

Det är möjligt att återkalla ett på förhand erkänt faderskap inom 30 dagar efter barnets födelse. I oklara fall eller om så önskas ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. I de fall där faderskapet inte erkänts vid rådgivningsbyrån skickar barnatillsyningsmannen ut en kallelse till mamman efter att barnet fötts.

Om föräldraskapet erkänns först efter att barnet har fötts, är den mor som fött barnet ensam vårdnadshavare till sitt barn. Föräldrarna kan också efter att barnet har fötts avtala om vårdnaden hos barnatillsyningsmannen.

Genom att erkänna föräldraskapet fastställs släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets far/mor. Efter att föräldraskapet fastställts kan föräldrarna ge barnet den andra förälderns efternamn, och föräldern blir underhållsskyldig för barnet. Dessutom får barnet rätt att ärva föräldern och hens släktingar. Om föräldern dör medan barnet är minderårigt har barnet rätt till familjepension.

Om föräldrarna inte är sambor när barnet föds, ligger det i barnets intresse att man i samband med erkännandet av faderskapet gör upp ett underhållsavtal. Den förälder som barnet inte bor hos är den som blir betalare av underhållet.  

Mannen har rätt att erkänna faderskapet till ett barn som är fött utanför äktenskapet, även om modern inte har satt i gång en faderskapsutredning.

Om faderskapet är oklart

Om mannens faderskap är oklart, tas ett DNA-prov hos barnatillsyningsmannen.

Om fadern inte är samarbetsvillig kan faderskapsutredningen, om modern eller ett minderårigt barn som fyllt 17 år så vill, göras i tingsrätten. Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att motsätta sig att faderskapet utreds.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020