Separation

De viktigaste praktiska åtgärderna för en barnfamilj som genomgår en skilsmässa, är att upplösa parförhållandet, besluta om barnets vårdnad, boende, umgänge och underhåll samt dela upp egendomen.

Skilsmässa / Separation

Ett äktenskap kan upplösas genom domstolsbeslut. Ansökan om skilsmässa lämnas in hos tingsrätten som beviljar den, efter en betänketid på sex månader eller utan betänketid när makarna har bott i äktenskapsskillnad utan avbrott de senaste två åren. Ett samboparförhållande upplöses genom ett gemensamt beslut mellan parterna, utan några åtgärder från myndigheterna.

Samarbetet mellan föräldrarna och avtal som berör barnet

Hur bra föräldrarna kan samarbeta, är avgörande för hur barnet klarar sig genom de förändringar och förluster som föräldrarnas skilsmässa för med sig. Om föräldrarna kan förhålla sig positivt till varandra och samarbeta i frågor om barnets ärenden, skyddar det barnet och hjälper det att upprätthålla ett stabilt förhållande till båda föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna i ett så tidigt skede som möjligt söker hjälp för samarbetsproblem som de inte lyckas lösa tillsammans.

Barnets ärenden ordnas på samma sätt oberoende av om det är fråga om en skilsmässa, eller separation i ett samboparförhållande. Föräldrarna skall komma överens om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll ifall de har barn under 18 år.

Kommunerna har barnatillsyningsmän, som har som uppgift att hjälpa föräldrarna att utforma avtalen och övervaka att avtalen inte strider mot barnets intressen. Ett avtal som har förhandlats fram och fastställts hos barnatillsyningsmannen är juridiskt sett likvärdigt med ett domstolsbeslut.  Barnatillsyningsmannen bedömer barnets intressen efter samma principer som domstolen.

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende, umgänge eller underhåll kan domstolen fatta beslut i frågan. För att utreda ärendet ber domstolen socialsektorn att göra en utredning av omständigheterna.  

Uppdelning av egendom

När skilsmässoärendet har blivit anhängigt vid domstolen kan vardera maken kräva att egendomen delas upp. Bestämmelserna om uppdelning av egendom gäller endast vid upplösning av äktenskap.

En skilsmässa kan innebära stora förändringar och kan vara en tung process. Det finns stöd att få från familjerådgivningsbyrån och andra sakkunniga.

Ta kontakt med en barnatillsyningsman om du har frågor eller vill boka en tid!

Senast uppdaterad 16.11.2020