Underhåll

Barnet har rätt till tillräckligt underhåll. Föräldrarna svarar för barnets underhåll enligt sin egen förmåga med beaktande av sin ålder, arbetsförmåga, möjlighet att förvärvsarbeta, tillgängliga medel samt övrig lagstadgad underhållsskyldighet.

Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans upprättat Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Anvisningen innehåller en modell på kalkyl för underhållsbidrag. Anvisningen är en rekommendation och förbinder inte föräldrarna, utan är riktgivande vad gäller storleken på underhållsbidrag.

Hos barnatillsyningsmannen kommer man skriftligen överens om underhållsbidrag om föräldrarna är ense om saken. Om föräldrarna inte kan komma överens om storleken på underhållsbidraget, kan barnets förälder eller annan representant föra ärendet till tingsrätten för avgörande.

Förälderns skyldighet att betala underhållsbidrag upphör då barnet fyller 18 år. Föräldrarna ansvarar även för utbildningskostnaderna hos ett barn som fyllt 18 år, om det antas vara skäligt (utbildningsavtal).

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet. Socialbyrån gör höjningsanteckningar i underhållsavtal och domstolsbeslut.

Om barnet får underhållsstöd av FPA, är det FPA som gör indexhöjningarna.

Fastställda underhållsbidrag kan senare ändras om barnets eller föräldrarnas förhållanden förändras på ett avgörande sätt.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.02.2020