Underhåll

Barnet har rätt till tillräckligt underhåll. Föräldrarna svarar för barnets underhåll enligt sin egen förmåga med beaktande av barnets ålder, arbetsförmåga, möjlighet att förvärvsarbeta, tillgängliga medel samt övrig lagstadgad underhållsskyldighet.

Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans upprättat Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Anvisningen innehåller en modell på kalkyl för underhållsbidrag. Anvisningen är en rekommendation och förbinder inte föräldrarna, utan är riktgivande vad gäller storleken på underhållsbidrag.

Hos barnatillsyningsmannen kommer man skriftligen överens om underhållsbidrag om föräldrarna är överens om summan. Om föräldrarna inte kan komma överens om storleken på underhållsbidraget, kan barnets förälder eller annan representant föra ärendet till tingsrätten för avgörande.

Förälderns skyldighet att betala underhållsbidrag upphör då barnet fyller 18 år. Föräldrarna ansvarar även för utbildningskostnaderna för ett barn som fyllt 18 år, om det antas vara skäligt (utbildningsavtal).

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet. Socialbyrån gör vid behov höjningsanteckningar i underhållsavtal och domstolsbeslut.

Om barnet får underhållsstöd av FPA, är det FPA som gör indexhöjningarna.

Fastställda underhållsbidrag kan senare ändras om barnets eller föräldrarnas förhållanden förändras på ett avgörande sätt.

Ta kontakt med en barnatillsyningsman om du har frågor eller vill boka en tid!

Senast uppdaterad 30.04.2020