Vårdnad om barn

Om barnet föds i ett äktenskap, är bägge föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare. Om barnet föds utom äktenskap är barnets mor vårdnadshavare, ifall avtal inte gjorts om gemensam vårdnad. Om föräldrarna skiljer sig eller om barnets faderskap har erkänts, bör föräldrarna komma överens om arrangerandet av vårdnaden.

Barnets juridiska vårdnadsformer är gemensam eller ensam vårdnad.
Oavsett vårdformen har barnet rätt att få underhåll av bägge föräldrarna samt att träffa bägge föräldrarna.

Vårdnadsformer

Vid gemensam vårdnad svarar föräldrarna tillsammans för uppgifter i anknytning till vårdnaden om barnet och fattar tillsammans viktiga beslut om barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna klarar av att verka tillsammans för barnets bästa.

Ensamförsörjare är barnets enda vårdnadshavare och har därmed rätt att ensam besluta om barnets ärenden.

Myndigheterna (t.ex. daghem, skola, hälsovård eller socialvård) ger ut information om barnet enbart till vårdnadshavaren och enbart med vårdnadshavarens separata beslut till den andra föräldern.

Boende

Enligt finländsk lag kan en person endast ha en officiell adress. Om barnet ska bo hos föräldrarna turvis krävs flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Då man kommer överens om boendeplatsen är det viktigt att beakta barnets önskemål och åsikter, men valet och ansvaret får inte läggas på barnet.

Barnets umgängesrätt

Om föräldrarna bor separat, har barnet rätt att träffa och hålla kontakt med den förälder som barnet inte bor hos. Bägge föräldrarna, dvs. både den förälder barnet bor hos och den förälder barnet inte bor hos, bör trygga barnets umgängesrätt.

Avtalet om umgängesrätt bör upprättas utgående från barnets egen livssituation. Förutsägbarheten är viktig för barnet.

Ifall föräldrarna är överens om detaljerna som berör träffarna, kan de upprätta ett skriftligt avtal som barnatillsyningsmannen fastställer. Alternativt kan föräldrarna låta tingsrätten fastställa avtalet.

Om föräldrarna inte kommer överens

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt, kan de be tingsrätten avgöra ärendet som ett s.k. ansökningsärenden. Barnatillsyningsmannen skriver i så fall en utredning på rättens begäran.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.02.2020