Vårdnad om barn

Om barnet föds i ett äktenskap, är båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare. Om barnet föds utom äktenskap är barnets mor vårdnadshavare. Om faderskapet eller moderskapet erkänts vid rådgivningen innan barnets födelse får föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad. Om faderskapet fastställts efter en faderskapsutredning vid barnatillsyningsmannen kan föräldrarna komma överens om gemensam vårdnad.

Barnets juridiska vårdnadsformer är gemensam eller ensam vårdnad.
Oavsett vårdnadsform har barnet rätt att få underhåll av båda föräldrarna samt att träffa båda föräldrarna.

Vårdnadsformer

Vid gemensam vårdnad svarar föräldrarna tillsammans för uppgifter i anknytning till vårdnaden om barnet och fattar tillsammans viktiga beslut om barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna klarar av att tillsammans verka för barnets bästa.

Ensamförsörjare är barnets enda vårdnadshavare och har därmed rätt att ensam besluta om barnets ärenden.

Myndigheterna (t.ex. daghem, skola, hälsovård eller socialvård) ger ut information om barnet enbart till vårdnadshavaren och enbart med vårdnadshavarens separata beslut till den andra föräldern.

Föräldrarna kan hos barnatillsyningsmannen även avtala om följande:

a)   Uppgiftsfördelning mellan vårdnadshavarna

b)   Att barnet har extra vårdnadshavare förutom föräldrarna

c)   Rätt att få uppgifter

§ Till den förälder som inte är barnets vårdnadshavare eller till en annan person kan ges samma rätt som vårdnadshavaren att få sekretessbelagda uppgifter om barnet av myndigheter. Detta för att göra det möjligt för den förälder som inte har vårdnaden eller en person som står barnet nära att delta i vårdnaden och fostran av barnet.

Boende

Enligt finländsk lag kan en person endast ha en officiell adress. Om barnet ska bo hos växelvis hos vardera föräldern krävs flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Då man kommer överens om boendeplatsen är det viktigt att beakta barnets önskemål och åsikter, men valet och ansvaret får inte läggas på barnet.

Barnets umgängesrätt

Om föräldrarna bor separat, har barnet rätt att träffa och hålla kontakt med den förälder som barnet inte bor hos. Bägge föräldrarna, dvs. både den förälder barnet bor hos och den förälder barnet inte bor hos, bör trygga barnets umgängesrätt.

Avtalet om umgängesrätt bör upprättas utgående från barnets egen livssituation. Förutsägbarheten är viktig för barnet.

Ifall föräldrarna är överens om detaljerna som berör träffarna, kan de upprätta ett skriftligt avtal som barnatillsyningsmannen fastställer. Alternativt kan föräldrarna låta tingsrätten fastställa avtalet.

Stärkt delaktighet för barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller boende och umgänge. I första hand är det vårdnadshavarnas uppgift att utreda barnets åsikt. Barnatillsyningsmannen kan vid behov personligen samtala med barnet.

Om föräldrarna inte kommer överens

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt, kan de be tingsrätten avgöra ärendet som ett s.k. ansökningsärenden. Barnatillsyningsmannen skriver i så fall en utredning på rättens begäran.

Ta kontakt med en barnatillsyningsman om du har frågor eller vill boka en tid!

Senast uppdaterad 16.11.2020