Anmälan om privat socialservice

 Godkända serviceproducenterSocialservice som ska anmälas, Bilagor, Anmälningspliktig service som ska registreras, Anmälningspliktig service som inte ska registreras, Läs mera om momsfria tjänster, Läs mera om servicesedlar

För att kunna sälja momsfri service behövs tillstånd eller beslut. 

Producenten ska anmäla sin verksamhet till den kommun där företaget är verksamt. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner utanför samarbetsområdet måste anmälan göras till alla dessa kommuner.

En producent av privat socialservice (som producerar annat än dygnet runt boendeservice) ska göra en skriftlig anmälan om privat socialservice för att kunna sälja sina tjänster momsfritt. Anmälan ska göras till kommunen i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Som kontaktperson fungerar administrativ sekreterare Ulla Rautamo och anmälningarna skickas till henne på följande adress, gärna elektroniskt: 

E-post
ulla.rautamo@jakobstad.fi 

Postadress
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Privat socialservice/administrativ sekreterare Ulla Rautamo
PB 111 68601 Jakobstad  

Privat socialservice som måste anmälas framgår i följande lagar (trätt i kraft 1.10.2011):

 • Lagen om privat socialservice 922/2011 och med stöd av den
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice 1053/2011 

Lagen om tillsyn av privat socialservice tillämpas på sådan privat socialservice som en serviceproducent producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, om inte något annat föreskrivs genom lag.

Socialservice som ska anmälas är bland annat  

 • hemservice och stödtjänster för olika klientgrupper
 • dagverksamhet
 • boendeservice med icke heldygnsomsorg
 • övrig öppenvård inom socialomsorgen (personlig hjälp och stöd bl.a. för handikappade, barn och unga)

Bifoga till anmälan om inledande av verksamhet eller om väsentlig ändring av den  

 • kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning
 • handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 • verksamhetsplan (verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; underleverantörerna som används, utredning om klientel, personalplan och personalstruktur)
 • kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen
 • kopia av en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)
 • plan för egenkontroll (ska göras inom sex månader efter att verksamheten har startat)
 • Ifall arbete med barn utan vårdnadshavarens närvaro ingår i serviceproducentens verksamhet på samarbetsområdet för social- och hälsoverket ska ansvarspersonen för verksamheten uppvisa brottsregisterutdrag till representanten från social- och hälsovårdsverket.

1. Anmälningspliktig service som ska registreras  

Anmälan ska lämnas in till social- och hälsovårdsverket till ovan nämnda person i god tid innan man planerar inleda verksamheten. Tjänstemannen som behandlar ärendet vid social- och hälsovårdsverket bifogar sitt utlåtande till anmälan, av vilket ska framgå en motiverad bedömning om huruvida den anmälningspliktiga serviceverksamheten uppfyller kraven i lagen om privat socialservice.

Behörighetskraven för ansvarspersonen är minst yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Social- och hälsovårdsverket sänder serviceproducentens anmälan inklusive bilagor och utlåtanden till regionförvaltningsverket för anteckning i registret över privata producenter av social- och hälsovård (Valveri). Regionförvaltningsverket fattar beslutet om att föra in den anmälningspliktiga verksamheten i tidigare nämnda register (Valveri).

2. Anmälningspliktig service som inte ska registreras  

Anmälningspliktig service som inte ska registreras är stödtjänster inom hemservice eller därmed jämförbara tjänster. Till sådana tjänster hör bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, transport-, eller följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge samt andra tjänster en klient kan behöva för att klara sitt dagliga liv (t.ex. s.k. matkassetjänster). För stödtjänster som ingår i hemservice och tjänster som kan jämföras med dem ska en skriftlig anmälan göras till chefen för socialomsorgen eller äldreomsorgen. Anmälan ska ha gjorts i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Chefen som ansvarar för verksamheten vid social- och hälsovårdsverket fattar ett förvaltningsbeslut om hemservicens stödtjänst eller andra tjänster som inte ska registreras. I beslutet framgår ifall det är fråga om en tjänst enligt socialvårdslagen. På så sätt blir ärendet tillräckligt dokumenterat, vilket underlättar bland annat utvärderingen av tjänsternas mervärdesskattebehandling. Därtill säkerställer ett förvaltningsbeslut serviceproducentens rättsskydd, eftersom man vid behov kan ansöka om en ändring av beslutet i förvaltningsdomstolen.

Denna information om serviceproducenter lämnas inte in eller antecknas i registret över privata serviceproducenter Valveri. De anmälningar om privata socialtjänster som inte upptecknas i registret över privata serviceproducenter bildar ett register över serviceproducenter vilket upprätthålls av social- och hälsovårdsverket.

Läs mera

Är du klient och behöver mera information om verksamheten?

Senast uppdaterad 04.06.2021