Momsfri privat socialservice

Försäljning av hemservice och stödtjänster (bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, bad-, och följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge) kan vara utan moms ifall servicen säljs som socialvårdsservice till en klient som behöver socialomsorg.

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast i de fall att verksamheten är godkänd av och under socialmyndigheters tillsyn. Läs mera om anmälningspliktig service

  • Företaget har gjort en anmälan om tillhandahållande av andra än dygnetrunttjänster till social- och hälsovårdsverket. Ur anmälan bör framkomma i vilken/vilka kommuner serviceproducenten verkar. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. 
  • Producenten ska anmäla sin verksamhet till den kommun där företaget är verksamt. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner utanför samarbetsområdet måste anmälan göras till alla dessa kommuner. 
  • Företaget har gjort upp ett serviceavtal med klienten. 
  • Företaget har gjort upp en serviceplan med klienten ur vilken det framgår hurudan service klienten behöver och hur ofta.
  • Företaget har en ansvarsperson som svarar för servicekvaliteten.
  • Företaget ska ha en plan för egenkontroll.

Efter att din verksamhet som socialvårdsproducent är godkänd kan klienten kontakta dig för att köpa service.

Då ovannämnda kriterier uppfylls kan ditt företag fakturera klienten den givna servicen utan moms. Momsandelen av priset är 24 %. Klienten kan därtill deklarera hushållsavdraget i sin skattedeklaration.

Verksamheten övervakas av sociala myndigheter.

Ifall verksamheten upphör, ändras eller om ansvarsperson byts ska det meddelas till Social- och hälsovårdsverket.

Producenter som vill bli godkända som privata socialvårdproducenter ska lämna in

  • Ifylld ansökningsblankett med bilagor
  • Plan för egenkontroll (inom sex månader från att verksamheten påbörjats)

Mera information om hur du går tillväga finns på sidan Anmälan om privat socialservice samt på Regionförvaltningsverkets hemsida.

Skattemyndigheterna ger information om hur du som producent ska agera i fråga om beskattning. Skatteförvaltningen har gett en instruktion om momsbeskattning av socialvårdstjänster (604/40/2011) som har trätt i kraft 1.10.2011. 

Läs mera

 

Är du klient och behöver mera information om verksamheten?

Senast uppdaterad 04.06.2021