Servicesedlar för äldre

Inom äldreomsorgen produceras service för äldre även genom servicesedlar. Som serviceproducent kan du erbjuda:

  • tillfällig och regelbunden hemvård
  • närståendevård med avlastning i hemmet,
  • närståendevård som lagstadgad ledighet med heldygnsvård,
  • effektiverat serviceboende samt
  • dagverksamhet. 

Sedeln har ett fastslaget värde för öppenvårdstjänster förutom regelbundna hemvården som är inkomstrelaterad. Sedeln för effektiverat serviceboende är också inkomstrelaterad.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. Servicebehovet och beslut om service framgår i klientens vård- och serviceplan.

En eventuell skillnad mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln (= självriskandelen) betalar klienten åt serviceproducenten.

Du som är serviceproducent kan ansöka om att bli godkänd serviceproducent med ansökningsblanketten. Krav och regler framgår i regelboken 

Ansökningsblankett - Effektiverat serviceboende

Ansökningsblankett - Hemvård, närståendevård och dagverksamhet

Regelböcker

Är du klient och behöver information om själva verksamheten?

Senast uppdaterad 05.11.2020