Omaishoito, yli 65-vuotiaat

Koronavirus

Yleistä, Kunnallinen omaishoito, Palvelusetelillä, Maksut, Lue lisää, Palveluntuottajille

Yleistä tietoa

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, Finlex). Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona. Omaishoidon tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai runsaasti hoitoa ja huolenpitoa suurimman osan vuorokaudesta.

Hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta tukeen. Kunta päättää tuen tasosta ja kriteereistä sekä ratkaisee, onko hoitajalla oikeus omaishoitoon.

Omaishoidon tukea ei myönnetä henkilöille, jotka tarvitsevat apua lähinnä asiointiin kodin ulkopuolella ja kodinhoitoon.

Omaishoidon tukipalveluita järjestetään sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelin avulla.

Omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hoidettavan toimintakyky ja avun tarve, hoidon säännöllisyys, kotiympäristö ja hoitajan voimavarat.

Tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erityisellä hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava todistus. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti hoidettavan luokse.

Kun hakemus saapuu, hakijaan ollaan yhteydessä ja sovitaan kartoittavan kotikäynnin ajankohta. Kartoituksen perusteella tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus kunnan kanssa.

Hoito- ja palvelusuunnitelmasta ilmenevät hoidettavan hoito- ja palvelutarve sekä hoidettavalle ja hoitajalle tarjottava tuki.

Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja oikeuttaa eläketurvaan.

Sosiaali- ja terveysviraston kunnallinen omaishoito

Kun omaishoito järjestetään kunnallisena toimintana, hoitajalle järjestetään lakisääteinen vapaa siten, että hoidettavalle tarjotaan intervallihoitoa sosiaali- ja terveysviraston intervalliyksikössä.

Sosiaali- ja terveysvirastossa omaishoitajille järjestetään terveystarkastus, koulutusta ja ohjausta.

Palvelusetelien tukemana

Omaishoidossa yli 65-vuotiailla asiakkailla on mahdollisuus saada palveluseteli kotilomitusta varten. Palveluseteli myönnetään hoidettavalle silloin, kun hoitaja ei voi jättää hoidettavaa yksin kotiin ilman valvontaa. Palvelu sisältää aktivoivaa hoitoa ja hoivaa hoidettavalle.

Hoidettava voi saada valvontaa 1 - 4 tuntia kerrallaan. Sosiaali- ja terveysvirasto määrittää setelin arvon ja se myönnetään enintään 8 tunniksi/kuukausi.

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidossa voi sosiaali- ja terveysviraston kanssa sopimuksen tehnyt hoitaja valita palvelusetelin ostaakseen hoidettavalle palveluja lakisääteisen vapaansa aikana 3 päivänä/kk. Palveluseteli turvaa hoidettavan hoidon ja hoivan hoitajan lakisääteisten vapaiden aikana.

Sosiaali- ja terveysvirasto määrittää setelin arvon. Hoitaja on oikeutettu 3 lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa.

Maksut

Kartoitus on maksuton. Asiakkaan kanssa tehdään palvelusopimus, josta ilmenee hoitajan kuukausittainen palkkio.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 734/1993 12 §:n mukaan palvelusetelin käyttäjältä on perittävä samat maksut kuin kunnan itse järjestämistä vastaavista palveluista. 1.1.2016 alkaen hoidettavan on maksettava enintään 11,50 euroa vuorokautta kohti omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana järjestettävistä kunnan palveluista, jotka korvaavat hoitajan tavallisesti antaman hoidon ja huolenpidon.

Jos asiakas saa omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi palvelusetelin esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumisyksikköön, on asiakkaan omavastuuosuus korkeintaan 11,50 euroa vuorokaudessa. Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan.

Lue lisää

Oletko palveluntuottaja?

  • Lue lisää palveluntuottajille tarkoitetuilta sivuiltamme Palvelusetelit
Viimeksi muokattu 18.12.2020