Adoptio

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adop­toi­­­­tavan ja adoptionhakijan välille.

Kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä on ensisijaisesti otet­­­tava huomioon lapsen etu. Lapsen etua arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, mi­­ten voi­daan parhaiten turvata py­syvä perhe sekä tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle.

Adoptio on oikeudellinen toimenpide, jolla lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja hei­dän sukulaisiinsa katkeaa. Adoptiota ei voida purkaa.

Adoptiota toivovan parin tulee lain mukaan olla avioliitossa. Myös yksin elävällä on mahdollisuus adop­­tioneuvontaan ja adoptointiin.

Adoptiolain mukaan adoptionhakijan tulee olla täyttänyt 25 vuotta. Jos adoptoitava on alaikäinen, ha­­kija ei saa olla 50 vuotta vanhempi. Vanhemman ja lapsen välinen ikäero saa olla enintään 45 vuot­t­a.

Kansainvälisissä adoptioissa lapsen kotimaa voi asettaa hakijoille lisäedellytyksiä. Adoptioneuvonnan li­­­säksi adoptionhakijoiden on tarpeen saada kansainvälistä adoptiopalvelua. Palvelunantajina toi­mi­vat Interpedia ry ja Pelastakaa lapset ry.

Puolison halutessa adoptoida toisen puolison alaikäisen lapsen tarvitaan adoptioneuvontaa. Aikuisen hen­kilön adoption vahvistaminen on mahdollista, jos henkilö on ollut adoptionhakijan hoidettavana ja heidän välilleen on muodostunut henkilön kasvuiässä vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suh­teeseen verrattava suhde. Niin sanottujen sisäisten adoptioiden vahvistamista haetaan kä­rä­jä­oi­keu­delta.

Adoptioneuvonta

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa adoptioneuvontaa vastuualueellaan asuville hen­ki­löil­le. Adoptioneuvontaa annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Adoptioneuvonta kestää noin vuoden, ja sen aikana adoptioneuvojat ja adoptionhakijat tapaavat sään­­nöl­­lisesti. Adoptioneuvonnan aikana selvitetään hakijoiden valmiuksia adoptiolapsen van­hem­mik­si. Li­s­äksi tarkoituksena on auttaa hakijoita keskustelun ja ohjauksen avulla arvioimaan omia edel­ly­­tyk­­siään adoptiovanhemmuuteen. Adoptioneuvonnassa käsitellään aiheita, jotka koskevat sekä ha­ki­joita (mm. motiivi, tausta, terveydentila, kasvatuskyky ja -valmiudet) että tulevaa lasta (tausta, ter­veys ja eri­tyistarpeet).

Adoptioneuvonta on välttämätöntä ennen adoptiosuhteen vahvistamista sekä kotimaisessa että kan­sai­n­välisessä adoptiossa. Adoptioneuvonnan jälkeen haetaan adoptiolupaa adoptiolautakunnalta.

Adoptiolain mukaan adoptioita seurataan niiden vahvistamisen jälkeen adoptioneuvonnan kautta.   

Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksuton palvelu.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 24.11.2020