Elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan ottaen huomioon lapsen ikän, työkykynsä, mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojensa määrän sekä heidän lakiin perustuvan muun elatusvelvollisuutensa.

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta. Ohje on luonteeltaan suositus eikä sido vanhempia, vaan antaa suuntaa kohtuullisen elatusavun määrästä.

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta kirjallisesti lastenvalvojan luona, jos he ovat yksimielisiä asiasta. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, lapsen vanhempi tai muu edustaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat myös 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, jos sitä pidetään kohtuullisena (koulutussopimus).

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin tehdään sosiaalitoimistosta.

Jos lapsi saa KELA:n elatustukea, tekee KELA indeksikorotukset.

Vahvistettua elatusavun määrää voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti. 

Ota yhteyttä lastenvalvojaan mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat varata ajan!

Viimeksi muokattu 30.04.2020