Huostaanotto

Jos huostaanotolle on perusteita, toisinsanoen lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet vakavasti eivätkä tukitoimet riitä, on sosiaalityöntekijällä velvollisuus aloittaa huostaanottoselvitys.

Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen turvaudutaan vain, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai kodin kasvuolosuhteet vaarantavat vakavasti lapsen terveyden tai kehityksen tai lapsen oma käyttäytyminen, esimerkiksi päihteidenkäyttö tai rikokset, vaarantavat hänen hyvinvointinsa.

Huostaanottopäätös

Huostaanotto edellyttää, että avohuollon toimenpiteet eivät riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Jos lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa suostuvat huostaanottoon ja sijaishuoltoon, tekee päätöksen perhepalvelukeskuksen yksikönpäällikkö. 

Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustavat huostaanottoa tai sijaishuoltopaikkaa, huostaanottopäätöksen tekee hallintooikeus. Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella ja hänestä huolehtivilla aikuisilla on oikeus valittaa huostaanottopäätöksestä edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. 

Jos lapsi on sijoitettu kiireellisesti, sijoitus on voimassa sosiaaliviranomaisten tehdessä hallintooikeudelle huostaanottohakemuksen. Kiireellinen sijoitus jatkuu hallintooikeuden päätöksen saapumiseen asti.

Huostaanottopäätöstä ei tehdä määräajaksi, vaan se on aina voimassa toistaiseksi eli niin kauan kuin huostaanotolle on perusteita. Päätös tehdään kirjallisesti ja annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Päätöksessä on valitukseen liittyvät valitusosoitteet ja määräajat.

Mitä huostaanotto merkitsee?

Käytännössä huostaan otettu lapsi muuttaa asumaan perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen, joka vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. 

Huostaanoton aikana vanhemmat ovat edelleen lapsen huoltajia. Sosiaalityöntekijä neuvottelee heidän kanssaan lapseen liittyvistä tärkeistä asioista, kuten koulunkäynnistä ja terveydenhuollosta. Lasta koskevat ratkaisut tehdään yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden läheisten kanssa. 

Lapselle tehdään aina yhdessä vanhempien kanssa asiakassuunnitelma, johon kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet. Suunnitelmassa määritellään lapsen yhteydenpito hänelle läheisiin henkilöihin ja lapsen erityisen tuen tarve. Suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti ja aina lapsen tilanteen muuttuessa tai jos siihen muuten on tarvetta. 

Sijoituspaikan valinta

Sijaishuoltopaikan järjestämisen on aina oltava lapsen edun mukainen ratkaisu. Sijaishuoltopaikan tulee turvata lapsen hoito, kasvatus ja yhteydenpito lapselle läheisiin henkilöihin. Sijoituspaikan valinnassa huomioidaan myös perheen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Perhehoito on yksityisessä kodissa tapahtuvaa hoitoa. Ammatilliset perhekodit ovat perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuoltomuoto. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, nuorisokodit sekä koulukodit.

Huostassapidon lakkaaminen

Sosiaalityöntekijät pyrkivät huostaanoton aikana aktiivisesti järjestämään niitä tukitoimia ja kuntoutuksen muotoja, joiden tuella lapsi voisi palata kotiin.
Huostaanotto voidaan lakkauttaa huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta. Huoltajilla ja 12 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus vaatia huostassapidon lopettamista. Päätöksen huostassapidon lopettamisesta tekee yksikönpäällikkö.

Viimeksi muokattu 25.11.2020