Livsmedelslokal

För att få hantera eller sälja livsmedel måste en företagare anmäla om sin verksamhet till hälsoinspektionen, t.ex. om man vill driva en restaurang eller ett café. I vissa fall skall också de som är primärproducenter anmäla om sin verksamhet, t.ex. vid leverans av > 10 000 kg morötter per år direkt till konsumenten eller om du säljer mer än 2 500 kg opastöriserad mjölk per år från din mjölkgård. I några fall skall anmälan om livsmedelslokal inte göras till oss utan till någon annan myndighet, t.ex. vid tillverkning av alkoholdrycker starkare än 2,8 % riktas anmälan enbart till Valvira.

Verksamhetsidkare ska ta kontakt med livsmedelstillsynen vid

  • grundande eller avslutande av verksamhet i en livsmedelslokal
  • planer på att göra stora renoveringar eller ändringar i en livsmedelslokal
  • byte av innehavare i livsmedelslokalen
  • meddelande om yrkesmässig försäljning från mobila försäljningsställen
  • frågor gällande egenkontroll

Anmälningsplikt
Företagaren skall lämna en skriftlig anmälan senast 4 veckor innan verksamheten inleds. Anmälan lämnas också om verksamheten väsentligt förändras. För behandling av anmälan uppbärs en avgift.

Ifall verksamheten läggs ned eller verksamhetsidkaren byts skall hälsoinspektionen underrättas om detta via blankett eller fritt formulerat per e-post, telefon eller brev.
För att starta en anläggning som hanterar kött eller fisk skall livsmedelsföretagaren ansöka om godkännande enligt ett skilt förfarande. 

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av registrerad livsmedelsverksamhet (t.ex. bagerier, försäljning eller servering av livsmedel eller regelbunden utomhusförsäljning) kan du även använda den elektroniska tjänsten ilppa.

• ilppa

Mera information om ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst:

 https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/ilppa---miljo--och-halsoskyddets-elektroniska-anmalningstjanst/

I ilppa kan man för tillfället inte anmäla en livsmedelslokal som kräver godkännande (anläggning) och inte heller verksamhet som innebär primärproduktion av livsmedel.

Blanketter för dessa kan hittas på: https://www.sochv.jakobstad.fi/serviceguide/blanketter#miljohalsovard

Krav på livsmedelslokal
Livsmedelslokaler skall uppfylla vissa krav, som bl.a. möjliggör en god livsmedelshygien. Kraven finns i EU-förordningen 852/2004 (EG) bilaga 2 och Jord- och skogsbruksministeriets förordningom livsmedelshygien (318/2021). Vi har också gjort en egen sammanställning av kraven på livsmedelslokal.

Läs mera

 

Senast uppdaterad 06.07.2021