Kvalitetspolicy

  • Vår målsättning är att befolkningen inom vårt verksamhetsområde har god hälsa och gott välbefinnande. 
  • Vi bemöter våra kunder ansvarsfullt och med respekt. Kunderna är delaktiga i vården och servicen och får den hjälp som motsvarar deras behov. 
  • Vår yrkeskunniga och motiverade personal har ett gott samarbete också över sektorerna. Grundläggande värden i personalstrategin är jämställdhet och likabehandling, förtroende och ansvar, engagemang och delaktighet, öppenhet och förändringsmod.
  • Vi förbinder oss att ständigt förbättra vår verksamhet utgående från befolkningens behov med beaktande av möjliga risker och ekonomiska förutsättningar. Olika kundgrupper engageras vid planeringen av verksamheten. Vi utvärderar hur våra mål uppnås och bedömer effekten av vårt arbete. 
Senast uppdaterad 06.03.2020