Kvalitetsarbete

SHQS kvalitetserkännande - SHQS laaduntunnustusFör att bättre kunna uppfylla kundernas behov och förbättra organisationens effektivitet använder sig Social- och hälsovårdsverket av ett program för kvalitetsutveckling, SHQS (Social and Health Quality Service). Med hjälp av programmet beskriver vi den helhet som består av organisationens struktur, processer, metoder, resurser och en effektiv ledning av organisationen. Vi fastställer kraven, inventerar dokument, förbättrar rutiner, ordnar dokumentationen och utvärderar arbetet. SHQS-kvalitetskriterier fungerar som ett ramverk för kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet stöder på följande grundpelare:

  • Hela personalen gör självbedömningar av verksamheten på de egna enheterna. Verksamheten granskas ur ett mångprofessionellt perspektiv. Via självbedömningarna utvecklar vi verksamheten systematiskt.
  • Interna auditeringar (revisioner av kvalitetsarbetet) genomförs. Verksamheten utvärderas av utbildade interna auditörer, med kvalitetskriterierna som grund.
  • Extern auditering - utomstående besöker organisationen och gör en bedömning av verksamheten. På basen av denna auditering kan kvalitetserkännande erhållas. Social- och hälsovårdsverket erhöll sitt första kvalitetserkännande enligt SHQS år 2016. Kvalitetserkännandet förnyades hösten 2019. 
  • En viktig del i kvalitetsprogrammet är att ledningen går igenom och utvärderar enheternas verksamhet på ett systematiskt sätt.

 

Senast uppdaterad 27.04.2020