Tillgänglighetsutlåtande

Vi, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, strävar till att våra webbplatser Social- och hälsovårdsverket, Vår rekryteringsvärld och våra sociala medier ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av dig som använder våra sidor. Detta oavsett eventuella funktionsnedsättningar och vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatserna omfattas om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

I detta intyg beskriver vi hur våra webbplatser uppfyller kraven samt om eventuella brister, som finns i tillgängligheten. I intyget framgår också hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Tillgänglighetsintyget har uppgjorts 21.9.2020 och baseras på en självbedömning.

Tillgänglighetsintyget granskas och uppdateras vid ändringar eller då brister åtgärdats. 

Tillgänglighetsstatus

Vi anser att vi generellt uppfyller WCAG-kriterierna. Våra redaktörer publicerar och ändrar innehållet kontinuerligt och åtgärdar brister som upptäcks.

Brister

P.g.a. att vi övergår i en ny organisation, Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022 byggs en ny webbplats upp och vi beräknar att eventuella brister i dagens webbplats åtgärdas senast i och med den nya webbplatsen.

Följande brister känner vi till på social- och hälsovårdsverkets webbplats:

Alt-texter i bilder, tabeller och andra element (som inte är text)

En del bilder saknar alt-texter – uppfyller inte 1.1.1.

 • Orsak: Finns ännu webbsidor som inte är kontrollerade eller alt-texten kan i misstag ha blivit oinskriven.
 • Undantag: Bilderna som finns högst uppe på våra webbsidor kommer inte att få alt-texter p.g.a. att deras dekorativa syfte.
 • Plan: Eventuella brister åtgärdas då de upptäcks. Sidorna beräknas vara kontrollerade före utgången av år 2020.
 • Sociala medier: Bilder på sociala medier ska också innehålla en alt-text. Detta kan vara bristfälligt genast då webbtillgängligheten ska uppfyllas 23.9.2020. Redaktörerna har fått information om tillvägagångssättet och får mera anvisningar i fortsättningen ifall alt-texterna glöms bort. 

Otydliga länkar

En del länkar saknar ännu beskrivning. Gällande länkar till dokument saknas uppgifter om dokumentformatet (pdf, word, excel, powerpoint) och storlek – uppfyller inte 2.4.4.

 • Orsak: Finns ännu sidor som inte är kontrollerade eller uppgiften kan i misstag ha blivit oinskriven.
 • Plan: Eventuella brister åtgärdas då de upptäcks. Sidorna beräknas vara kontrollerade före utgången av år 2020.

Otillgängliga dokument

Dokumenten är oftast i pdf-format, men förekommer även word- och excel-filer. Våra dokument är inte tillgängliga just nu – uppfyller inte 1.1.1, 1.3.2, 3.1.1, 3.1.2 och kapitlet 2.4.

 • Orsak: Mängden dokument gör uppgiften oöverkomlig i detta skede och resurser saknas.
 • Plan: Personalen ska under år 2020 – 2021 utbildas och ges anvisningar hur dokumenten görs tillgängliga i samband med skapandet av dokumenten. Dokumenten blir tillgängliga vartefter de uppdateras på hemsidan.

Uppförstoring på rekryteringssidorna

Sidorna Vår rekryteringsvärld kan inte förstoras över 200 % - uppfyller inte 1.4.4.

 • Orsak: Sidornas struktur gör det svårt att hitta en enkel lösning.
 • Webbsidan använder som standard en stor textstorlek och man kan zooma med webbläsarens inbyggda zoom, som fungerar bra på sidan.

Tillgänglighetsbrister som inte omfattas av lagstiftningens krav

 • Dokument i pdf, word, excel och powerpoint som publicerats före 23.9.2018
 • Video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 

Kontakta oss om du upplever brister

Ifall du upptäcker brister i tillgängligheten på våra sidor kan du meddela om detta via vårt responsformulär eller genom att ringa kommunikationskoordinator tfn 050 438 5972.

Vi uppskattar din respons, som hjälper oss att utveckla webbplatserna på bästa sätt. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna så snart som möjligt. Uppge gärna dina kontaktuppgifter i responsen så att vi kan ge dig ett svar.

Kontakta tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med svaret på ovannämnda respons eller med korrigeringen kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns tillvägagångssättet beskrivet.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Senast uppdaterad 31.05.2021