Lagar och förordningar

Källa: Finlex 

Länkarna går till uppdaterad lagstiftning ifall ursprunglig lag är uppdaterad

 • Adoptionslag 22/2012 
 • Arbetarskyddslag 738/2002  
 • Arbetsavtalslag 55/2001 
 • Barnskyddslag 417/2007
 • Beredskapslag 1552/2011
 • Dataskyddslag 1050/2018
 • Dataskyddsförordningen (EU)
 • Familjevårdslag 263/2015 
 • Folkhälsoförordningen 802/1992
 • Folkhälsolagen 66/1972
 • Folkpensionslagen 568/2007 
 • Förordning angående specialomsorger om utvecklingsstörda 988/1977 
 • Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992 
 • Förordning om medicinsk rehabilitering 1015/1991  Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2011. Se L 1327/2010 och L 1328/2010
 • Förordning om missbrukarvård 653/1986
 • Förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering 1363/2011
 • Förordning om planer för ordnande av hälso- och sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård 337/2011 
 • Förordning om prehospital akutsjukvård 340/2011 
 • Förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt 729/1996 
 • Förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt 556/1994 
 • Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010 
 • Hälsoskyddslag 763/1994 
 • Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 23.6.1977/519
 • Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 
 • Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinsk ändamål 101/2001 § 9 
 • Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 Denna lag har upphävts genom L 22.4.2016/287, som gäller fr.o.m. 1.5.2016.
 • Lag om bostadsbidrag för pensionstagare 571/2007 
 • Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställd 424/2003
 • Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007  
 • Lag om elektroniska recept 61/2007
 • Lag om elev- och studerandevård 1287/2013
 • Lag om faderskap 700/1975 Denna lag har upphävts genom L 13.1.2015/11, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.
 • Lag om främjande av integration 1386/2010 
 • Lag om företagshälsovård 1383/2001 
 • Lag om handikappförmåner 570/2007 
 • Lag om jämnställdhet mellan kvinnor och män 609/1986 
 • Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 
 • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 
 • Lag om klienthandlingar inom socialvården 254/2015 
 • Lag om kommunala tjänsteinnehavare 304/2003  
 • Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002  
 • Lag om likabehandling 21/2004 Denna lag har upphävts genom L 30.12.2014/1347, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.
 • Lag om missbrukarvård 41/1986 
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999  
 • Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn 1009/2008 
 • Lag om patientens ställning och rättigheter (patientlagen)  785/1992  
 • Lag om privat hälso- och sjukvård  523/1999  
 • Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 629/2010 
 • Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och  arbetstagare 449/2007 
 • Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987 
 • Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009 
 • Lag om smittsamma sjukdomar 583/1986  
 • Lag om specialiserad sjukvård 1062/1989 
 • Lag om stöd för närståendevård 937/2005 
 • Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 
 • Lag om underhåll för barn 704/1975 
 • Lag om utkomststöd 1412/1997 
 • Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt 619/1996 
 • Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994 
 • Mentalvårdsförordning  1247/1990 
 • Mentalvårdslag 1116/1990 
 • Patientskadelag 585/1986 
 • Räddningslag 379/2011 
 • Räntelagen 20.8.1982/633  
 • Skadeståndslagen 412/1974
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009  
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2011 343/2011
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgörande av en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses 341/2011
 • Socialvårdsförordning 607/1983 
 • Socialvårdslagen 1301/2014 
 • Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen 481/2003 
 • Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar 862/2004 
 • Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa  1485/2001  
 • Statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården 582/2017  
 • Statsrådets förordning om planer för ordnande av hälso- och sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård 337/2011 
 • Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården 1484/2001  
 • Statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård och om regionalt samarbete 1019/2004  
 • Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerande hälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 338/2011 
 • Statsrådets förordning om räddningsväsendet 787/2003 
 • Statsrådets förordning om screening 339/2011  
 • Statsårdets förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården 317/2013 
 • Utlänningslag 301/2004
 • Värnpliktslagen 28.12.2007/1438

 

Senast uppdaterad 17.11.2020