Värdegrund

Kvalitet
Kvaliteten syns i mötet mellan kunden och personalen. Via ett kvalitetsledningssystem, där ständiga förbättringar utgör grunden, utvecklas kvaliteten. Standardiserade processer och arbetssätt gör det lätt att göra rätt. Patient/klientsäkerheten står i fokus. Kontinuerlig kompetensutveckling stärker både enskilda medarbetare och organisationen som helhet.

Ekonomi
Förutsättningarna för en välskött ekonomi är att alla tar ansvar för hur verksamheten utförs. Man använder effektiva verksamhetssätt, man följer upp och utvärderar.

Delaktighet
Kunden stöds i att aktivera sina egna resurser, även de anhörigas roll är central.  De får tillräcklig information, är delaktiga i planeringen av servicen samt har möjlighet att påverka. Personalen på alla nivåer i organisationen deltar i planering, utförande och utvärdering av servicen.

Jämlikhet
Inom samarbetsområdet får kunden en enhetlig bedömning av servicebehovet och jämlik service. Personalen inom alla resultatområden bemöts på lika villkor. Detta innebär rättvisa och trygga arbetsförhållanden och -miljöer för de anställda.

Pålitlighet
Alla kunder bemöts sakligt och vänligt av yrkeskunnig och motiverad personal. Servicen ges vid rätt tid och i rätt omfattning. Gemensamma överenskommelser och principer respekteras i såväl kund- som personalärenden.

Förtroende
Förtroendet baserar sig på att kunnig personal gör en bedömning av servicebehovet, ger kvalitativt god service med hjälp av tillräckliga resurser. Inom organisationen byggs förtroendet upp genom öppen kommunikation, genomskinlighet i beslutsfattandet och uppskattning av allas arbetsinsats. En god samverkan mellan personal och förtroendevalda skapar en förutsättning för förtroendet. Personalen och beslutsfattarna bidrar till vilken bild befolkningen har av verksamheten.

 

Senast uppdaterad 06.03.2020