Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

 Hyväksytyt palveluntuottajatIlmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palvelut, LiitteetIlmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut, Ilmoituksenvaraiset ei- rekisteröitävät palvelut, Lue lisää arvonlisäverottomista palveluista, Lue lisää palveluseteleistä

Arvonlisäverottoman palvelun myymistä tarvitaan lupa tai päätös.

Palveluntuottajan on ilmoitettava toiminnastaan siihen kuntaan, jossa tuottaja toimii. Jos palveluntuottaja toimii yhteistoiminta-alueen ulkopuolisissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä myös niihin kuntiin.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan (joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia asumispalveluja) on tehtävä kirjallinen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta voidakseen myydä palvelujaan arvonlisäverottomasti. Ilmoitus tehdään kunnalle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Yhteyshenkilönä toimii hallinnon sihteeri Ulla Rautamo, jolle ilmoitukset lähetetään mielellään sähköisenä.

S-posti

ulla.rautamo@pietarsaari.fi 

Postiosoite

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Yksityinen sosiaalipalvelu/hallinnollinen sihteeri Ulla Rautamo
Pl 111, 68601 Pietarsaari

Ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista on säädetty seuraavissa laeissa (tulivat voimaan 1.10.2011)

 • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 ja sen nojalla annettu
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1053/2011

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa  

 • eri asiakasryhmien kotipalvelu ja tukipalvelut
 • päivätoiminta
 • ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut (henkilökohtainen apu ja tuki mm. vammaiset, lapset ja nuoret)

Toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttumisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet  

 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
 • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytettävät alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstörakenne)
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta 
 • jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta
 • omavalvontasuunnitelma (on tehtävä kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisen jälkeen)
 • Jos palvelujen tuottajan toimintaan liittyy sosiaali- ja terveysviraston yhteistoiminta-alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, on toiminnan vastuuhenkilön esitettävä rikosrekisteriote sosiaali- ja terveysviraston edustajalle. 

1. Ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut  

Ilmoitus tulee toimittaa sosiaali- ja terveysvirastoon yllä mainitulle henkilölle hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa. Asian sosiaali- ja terveysvirastossa käsittelevä viranhaltija liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt vaatimukset.

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalalta. Sosiaali- ja terveysvirasto lähettää palveluntuottajan ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen aluehallintovirastoon yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) merkitsemistä varten. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä em. rekisteriin (Valveri) vietäväksi. 

2. Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut  

Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut ovat kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Niitä ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista, esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut. Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta tai vanhushuollosta vastaavalle päällikölle. Ilmoitus tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Toiminnasta sosiaali- ja terveysvirastossa vastaava päällikkö tekee hallintopäätöksen kotipalvelun tukipalvelusta tai muista ei-rekisteröitävistä palveluista. Päätöksestä ilmenee, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Valveriin. Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämä palveluntuottajarekisteri.

Lue lisää

Oletko asiakas ja tarvitset tietoa toiminnasta?

Viimeksi muokattu 20.11.2020