Avgifter Äldreomsorg

 

Avgifterna ändrade 1.1.2020

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Demensboende
Effektiverat serviceboende
Hemvård
Hemvårdens stödtjänster


Intervallvård
Långvård
Minnesrådgivning
Närståendevård


 

Hemvårdens stödtjänster (servicehandledning)

Hemvårdens stödtjänster har en fast taxa

  2020
Avlastning i hemmet
 • Avgift per gång
11,40 €
Badservice

När personal assisterar

 • Avgift per gång

 

 

6,00 €

Dagverksamhet
 • Dagcenter heldag
12,60 €
Hjälp med att uträtta ärenden
 • Avgift per gång
12,00 €
   
Ledsagartjänst
 • Avgift per timme
12,00 €
Matservice
 • Hemtransport


8,80 €

Matservice
 • Avgift per måltid

 

6,50 €

Städtjänst, servicesedel
 • Krigsinvalider
Sedelns värde 31,00 €
Transporttjänst

Dagcenter/bad/bastu

 

4,00 €

Trygghetstelefon
 • Månadsavgift
 • Soneco Call Care gäller inte mera
24,00 €

Till början

 

Minnesrådgivning, Närståendevård

  2020
Minnesrådgivning
 • Läkarbesök
20,60 €
Minnesrådgivare
 • 3 första besök per kalenderår fr.o.m. 1.8.2017. Gäller kartläggning, medicinuppföljning, 6 månaders besök och återkommande kontrollbesök
 • Övriga kompletterande besök är avgiftsfria
11,40 €

 

Närståendevård
 • Tjänster under närståendevårdares lediga dag
11,40 €

Till början

 

Vård i hemmet

Enligt lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 § 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Avgifterna för hemvård uträknas enligt antalet tjänster och klientens inkomster.

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster och storlek.

  2020
Hemvård enligt vårdplan
 • Enligt verklig tidsåtgång
Tabell
Hemservice
 • Avgift per timme
 • tillfälligt besök
12,00 €
Hemsjukvård
 • Tillfälligt besök
 • avgift per besök
12,00 €
Hemsjukvård
 • Hembesök av läkare
 • avgift per besök
18,90 €
Laboratoriesöktare
 • Hembesök
 • avgift per besök
12,00 €

Till början

 

Effektiverat serviceboende, demensboende

Enligt lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 § 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Avgifterna för serviceboende uträknas enligt hemvårdens tabell och klientens inkomster.

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster och storlek.

  2020
Boendens serviceavgift vid kommunens egna serviceboende-enheter
 • Avgift per månad
 • Trygghetstjänster 24 h/dygn, städmaterial, klädvård och städning ingår i avgiften
36,00 €
Vårdavgift
 • Enligt tabell
35 % av bruttoinkomst
Tabell
Måltidsavgift
 • Avgift per dygn
11,80 €
Måltidsavgift
 • Avgift per månad
354,00 €
Hyra
Enligt hyresavtal
Kientens skyddade del utgör minst
220,00 euro/månad

Till början

 

Långvård (avdelningar)

Avgifterna inom långvård (avdelningar) räknas enligt klientens inkomster.

Avgiften får vara högst 85 % av klientens månatliga nettoinkomster, när klienten har mindre inkomster en make/maka, båda makarna eller ensamstående.

Om maken som är långvårdsklient har större månadsinkomster är avgiften då 42,5 % av de sammanräknade nettoinkomster.

Klienten har möjlighet att ansöka och få vårdbidrag från FPA.

Klientavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdens klientavgifter som bestäms i lagen 734/1992 och förordningen 912/1992.

  2020
Långvårdsavgift
 • Avgift per månad
85 % av nettoinkomsten
Klientens skyddade del utgör minst
 • Maximiavgiften fastställs enligt faktiska kostnader.
110,00 €/månad

Till början

 

Intervallvård, dag- och nattvård (åldringshem, avdelning)

  2020
Intervallvård
 • Korttidsvård
48,90 €
Intervallvård efter uppnått avgiftstak
 • Efter uppnått avgiftstak
22,50 €
Dag- och nattvård
 • Avgift per dag eller natt
22,50 €

Till början

Senast uppdaterad 19.05.2020