Avgifter Äldreomsorg

 

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Demensboende
Effektiverat serviceboende
Hemvård
Hemvårdens stödtjänster


Intervallvård
Långvård
Minnesrådgivning
Närståendevård


 

Hemvårdens stödtjänster (servicehandledning)

Hemvårdens stödtjänster har en fast taxa

  2020


Avlastning i hemmet

 • Avgift per gång

11,40 €


Badservice

När personal assisterar

 • Avgift per gång

 

 

6 €


Dagverksamhet

 • Dagcenter heldag

12,60 €


Hjälp med att uträtta ärenden

 • Avgift per gång

12 €

 

 


Ledsagartjänst

 • Avgift per timme

12 €


Matservice

 • Hemtransport


8,80 €


Matservice

 • Avgift per måltid

 

6,50 €


Klädvård 

 • Per maskin 


6,80 €


Städtjänst, servicesedel

 • Krigsinvalider

Sedelns värde 31 €


Transporttjänst

Dagcenter/bad/bastu

 

4 €


Trygghetstelefon

 • Månadsavgift24 €

Till början

 

Minnesrådgivning, Närståendevård

  2020


Minnesrådgivning

 • Läkarbesök

20,60 €


Minnesrådgivare

 • Minnesrådgivarens besök är avgiftsfria   

 

 

Närståendevård

 • Tjänster under närståendevårdares lediga dag

11,40 €

Till början

 

Vård i hemmet

Enligt lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 § 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

En kommun eller samkommun får för fortgående och regelbunden service i hemmet ta ut en månadsavgift som bestäms utifrån antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

  2021


Hemvård enligt vårdplan

 • Enligt verklig tidsåtgång

Tabell


Hemvård

 • Tillfälligt besök

 • Avgift per besök

12 €


Hemsjukvård

 • Tillfälligt besök

 • Avgift per besök

12 €


Hemsjukvård

 • Hembesök av läkare

 • Avgift per besök

18,90 €


Laboratoriesöktare

 • Hembesök

 • Avgift per besök

12 €

Till början

 

Effektiverat serviceboende, demensboende

En kommun eller samkommun får ta ut en månadsavgift av klienten för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster.

Om klienten omedelbart innan den service som har inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller sambons inkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5 procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster

 

 
Boendes serviceavgift

2021


Serviceavgift   

85 % av klientens nettoinkomsterHyraEnligt hyresavtal

 


Måltidsavgift

Ingår i serviceavgiften


Basförnödenhetsavgift

 • Avgiften omfattar hygienartiklar så som, wc-papper, duschtvål, bassalva (inte receptbelagda) samt pappershanddukar
13,00 euro/månad

Klientens skyddade del utgör minst

164 euro /månad

Till början

 

Långvård (avdelningar)

Avgifterna inom långvård (avdelningar) räknas enligt klientens inkomster.

Avgiften får vara högst 85 % av klientens månatliga nettoinkomster, när klienten har mindre inkomster en make/maka, båda makarna eller ensamstående.

Om maken som är långvårdsklient har större månadsinkomster är avgiften då 42,5 % av de sammanräknade nettoinkomster.

Klienten har möjlighet att ansöka och få vårdbidrag från FPA.

Klientavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdens klientavgifter som bestäms i lagen 734/1992 och förordningen 912/1992.

  2020


Långvårdsavgift

 • Avgift per månad

85 % av nettoinkomsten


Klientens skyddade del utgör minst

 • Maximiavgiften fastställs enligt faktiska kostnader.

110,00 €/månad

Till början

 

Intervallvård, dag- och nattvård (åldringshem, avdelning)

  2020


Intervallvård

 • Korttidsvård

48,90 €


Intervallvård efter uppnått avgiftstak

 • Efter uppnått avgiftstak

22,50 €


Dag- och nattvård

 • Avgift per dag eller natt

22,50 €

Till början

Senast uppdaterad 25.11.2021