Avgifter Äldreomsorg

 

Avgifterna ändrade 1.1.2020

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Demensboende
Effektiverat serviceboende
Hemvård
Hemvårdens stödtjänster


Intervallvård
Långvård
Minnesrådgivning
Närståendevård


 

Hemvårdens stödtjänster (servicehandledning)

Hemvårdens stödtjänster har en fast taxa

  2020


Avlastning i hemmet

 • Avgift per gång

11,40 €


Badservice

När personal assisterar

 • Avgift per gång

 

 

6,00 €


Dagverksamhet

 • Dagcenter heldag

12,60 €


Hjälp med att uträtta ärenden

 • Avgift per gång

12,00 €

 

 


Ledsagartjänst

 • Avgift per timme

12,00 €


Matservice

 • Hemtransport


8,80 €


Matservice

 • Avgift per måltid

 

6,50 €


Klädvård 

 • Per maskin 


6,80 €


Städtjänst, servicesedel

 • Krigsinvalider

Sedelns värde 31,00 €


Transporttjänst

Dagcenter/bad/bastu

 

4,00 €


Trygghetstelefon

 • Månadsavgift

 • Soneco Call Care gäller inte mera

24,00 €

Till början

 

Minnesrådgivning, Närståendevård

  2020


Minnesrådgivning

 • Läkarbesök

20,60 €


Minnesrådgivare

 • 3 första besök per kalenderår fr.o.m. 1.8.2017. Gäller kartläggning, medicinuppföljning, 6 månaders besök och återkommande kontrollbesök

 • Övriga kompletterande besök är avgiftsfria

11,40 €

 

Närståendevård

 • Tjänster under närståendevårdares lediga dag

11,40 €

Till början

 

Vård i hemmet

Enligt lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 § 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Avgifterna för hemvård uträknas enligt antalet tjänster och klientens inkomster.

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster och storlek.

  2020


Hemvård enligt vårdplan

 • Enligt verklig tidsåtgång

Tabell


Hemservice

 • Avgift per timme

 • tillfälligt besök

12,00 €


Hemsjukvård

 • Tillfälligt besök

 • avgift per besök

12,00 €


Hemsjukvård

 • Hembesök av läkare

 • avgift per besök

18,90 €


Laboratoriesöktare

 • Hembesök

 • avgift per besök

12,00 €

Till början

 

Effektiverat serviceboende, demensboende

Enligt lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 § 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Avgifterna för serviceboende uträknas enligt hemvårdens tabell och klientens inkomster.

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster och storlek.

  2020


Boendens serviceavgift vid kommunens egna serviceboende-enheter

 • Avgift per månad

 • Trygghetstjänster 24 h/dygn, städmaterial, klädvård och städning ingår i avgiften

36,00 €


Vårdavgift

 • Enligt tabell

35 % av bruttoinkomst
Tabell


Måltidsavgift

 • Avgift per dygn

11,80 €


Måltidsavgift

 • Avgift per månad

354,00 €


Hyra

Enligt hyresavtal


Kientens skyddade del utgör minst

 

220,00 euro/månad

Till början

 

Långvård (avdelningar)

Avgifterna inom långvård (avdelningar) räknas enligt klientens inkomster.

Avgiften får vara högst 85 % av klientens månatliga nettoinkomster, när klienten har mindre inkomster en make/maka, båda makarna eller ensamstående.

Om maken som är långvårdsklient har större månadsinkomster är avgiften då 42,5 % av de sammanräknade nettoinkomster.

Klienten har möjlighet att ansöka och få vårdbidrag från FPA.

Klientavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdens klientavgifter som bestäms i lagen 734/1992 och förordningen 912/1992.

  2020


Långvårdsavgift

 • Avgift per månad

85 % av nettoinkomsten


Klientens skyddade del utgör minst

 • Maximiavgiften fastställs enligt faktiska kostnader.

110,00 €/månad

Till början

 

Intervallvård, dag- och nattvård (åldringshem, avdelning)

  2020


Intervallvård

 • Korttidsvård

48,90 €


Intervallvård efter uppnått avgiftstak

 • Efter uppnått avgiftstak

22,50 €


Dag- och nattvård

 • Avgift per dag eller natt

22,50 €

Till början

Senast uppdaterad 15.03.2021