Specialsjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen bestämmer tidsgränser för vårdtillgänglighet för icke brådskande vård (s.k. vårdgaranti) inom hälsocentraler och sjukhus.

Icke brådskande specialiserad sjukvård på sjukhus eller vid hälsovårdscentral förutsätter remiss av läkare. Bedömningen av vårdbehovet skall på sjukhuset inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt. Undersökningar, som bedömningen förutsätter, måste göras inom tre månader från det att remissen anlänt. Om undersökningen visar att patienten behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades. ( https://stm.fi/sv/vardgaranti )

Inom mentalvårdstjänster för barn och unga (under 23 år) ska vårdbehovet och specialistläkarens bedömning göras inom sex veckor från det att remissen anlänt. Vården måste ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades. ( https://stm.fi/sv/vardgaranti )

Väntetider till vården publiceras på vår hemsida med 4 månaders mellanrum.

Kontakta respektive poliklinik ifall du önskar närmare information om kösituationen!

Kösituation 31.8.2021

Senast uppdaterad 09.09.2021