Missnöje

Om du är missnöjd med servicen, vården eller bemötande kan du i första hand försöka att reda ut ärendet med personalen eller chefen på ifrågavarande enhet. 

Du kan också ge respons i samband med besöket på enheten, via våra responsautomater eller elektroniskt via vår webbsida Respons

Anmärkning

Om du är missnöjd med vården, servicen eller bemötandet har du rätt att framställa en skriftlig anmärkning. I vårdärenden gör du anmärkningen till chefsläkaren. Inom socialvården gör du anmärkningen till chefen för socialomsorgen eller om det gäller personer över 65 år till chefen för äldreomsorgen. Anmärkningen görs skriftligt. Du kan formulera dig fritt, men du kan också skriva på hälso- och sjukvårdens blankett "Anmärkning mot vård eller bemötande" eller socialvårdens blankett "Anmärkning enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården" . Vid behov kan du få hjälp av patient- eller socialombudsmännen. Ansvarig chef utreder ärendet och ger dig ett skriftligt svar.   

Anmärkningen kan t.ex. gälla felbehandling eller felaktigt förfaringssätt, läkemedelsordination, osakligt uppförande/bemötande, uppgifter i patient-/klientjournalen, intyg och utlåtande, tillgång till information, sekretessbestämmelser eller annat. I anmärkningen beskriver du vad som hänt, var och när samt vilka åtgärder du önskar att social- och hälsovårdsverket vidtar. 

Observera att ifall anmärkningen gäller en annan person än dig själv ges svaret med beaktande av sekretessbestämmelserna. Anmärkningen arkiveras åtskilt från patient-/klientjournalen. 

Anmärkningen sänder du eller lämnar in till 
Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket
Chefsläkaren eller Chefen för socialomsorgen eller Chefen för äldreomsorgen
Pb 111, 68601 Jakobstad

För misstanke om läkemedels-, patient- eller sakskada se respektive sida.

Omprövning av beslut 

Då du får ditt beslut får du samtidigt också en besvärsanvisning, som berättar hur du ska göra om du vill att beslutet ska omprövas.  Vid behov kan du kontakta patient- och socialombudsmännen för att få hjälp.

Klagomål till Regionförvaltningsverket eller Valvira

Ifall du har gjort en anmärkning och inte är nöjd med beslutet kan du göra ett klagomål till Regionförvaltningsverket eller Valvira. Läs mera på deras websidor: 

Vid behov kan du kontakta patient- eller socialombudsmännen för att få hjälp med klagomålet. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 

Blanketter

Senast uppdaterad 13.11.2019