Självbestämmanderätt

Gällande vård och service har du som patient/klient självbestämmanderätt. Det betyder att du har rätt att vägra ta emot vård/service eller en del av den. Vården/servicen ges i samförstånd med dig. Om du vägrar genomgå undersökning eller ta emot vård/service, ska du ha möjlighet att erbjudas ett annat godkänt behandlingssätt eller en alternativ serviceform. Du har också som patient rätt att helt och hållet vägra ta emot vård eller behandling även om det innebär livsfara. Patientens rätt till självbestämmande är skriven i patientlagens 6§.

Självbestämmanderätt betyder inte att du har rätt att kräva en viss vård, undersökning eller service.  Det är läkaren som besluter om vården och undersökningarna i enlighet med allmänt godtagna och beprövade metoder. De sociala myndigheterna beviljar service utifrån behovsprövning och lagstiftning.

 

Undantag till självbestämmanderätten finns i mentalvårdslagen (psykiatrisk tvångsvård), smittskyddslagen och barnskyddslagen.  

Självbestämmanderätt hos minderårig patient

Inom hälso- och sjukvård ska vi ta hänsyn till en minderårig patients ålder och utvecklingsnivå. Det är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedömer om den minderåriga är mogen att fatta beslut. Om den minderåriga själv kan fatta beslut ska vården ges i samförstånd med henom. I dessa fall har hen också rätt att bestämma om uppgifterna får utlämnas till vårdnadshavaren. Om den minderåriga inte är mogen att själv fatta beslut om vården ska beslutet tas i samförstånd med vårdnadshavaren eller laglig företrädare. Vårdnadshavaren kan inte förbjuda nödvändig vård som den minderåriga kan behöva. Den minderåriga patientens självbestämmande rätt är beskriven i patientlagens 7§. Läs mera om Minderåriga.

Inom socialomsorgen ska den minderårigas åsikt beaktas för den som fyllt 12 år. Inom socialomsorgen kan den minderåriga själv inte utan särskilt vägande skäl vägra att uppgifterna ges till vårdnadshavare. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om patientens ställning och rättigheter §6, 7 och 9 785/1992
  • Lagen om klienthandlingar inom socialvården 254/2015
  • Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977
  • Mentalvårdslag 1116/1990
  • Lag om smittsamma sjukdomar 583/1986
  • Barnskyddslag 417/2007
Senast uppdaterad 11.11.2019