Socialombudsman

Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata socialvården. Anhöriga och övriga närstående till klienter samt samarbetsparter kan också ta kontakt med socialombudsmannen. Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

Till socialombudsmannens uppgifter hör att:

  • ge information och råd gällande socialservice
  • informera om klientens rättigheter inom socialvården
  • vid behov bistå klienten att framställa en anmärkning
  • följa med hur klienters rättigheter och ställning utvecklas i kommunen

Socialombudsmannen har en rådgivande roll och kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner.

Socialvårdens tjänster omfattar bland annat äldreomsorg, småbarnspedagogik (dagvård), förebyggande och kompletterande utkomststöd, service för personer med funktionsnedsättning, barnskydd, närståendevård, missbrukarvård, vårdnad om barn och umgängesrätt. 

Du kan kontakta socialombudsmannen under telefontid eller genom att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) via textmeddelande eller e-post.  Vi går igenom ditt ärende per telefon eller vid en personlig träff. P.g.a datasekretess svarar vi inte med e-post i klientärenden.

Lagar (Finlex)

  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000

Blanketter

Har du frågor, ta kontakt!
I klientärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen.

Vi svarar inte med e-post i klientärenden.
Senast uppdaterad 31.08.2021