Tystnadsplikt

Personalen är bunden till tystnadsplikt via flertalet lagar t.ex:

Uppgifter om patienter/klienter ska enligt lag hållas hemliga. Observera att sekretessbestämmelserna även gäller avlidnas uppgifter.

Samarbetsområdet använder elektronisk patientjournal Effica. Inom socialomsorgen används också Abilita. Personalen är uppdelad i olika rättighetsgrupper och har endast tillgång till de dokument som arbetet kräver. Läs mera om elektroniska journaler på sidan om Mina Kanta -sidor.

Ditt skriftliga samtycke krävs för att sända/beställa kopior ur din journal till/från annan inrättning. Om du gett ditt samtycke i Mina Kanta -tjänsten kan vissa uppgifter hämtas elektroniskt från det nationella patientdataarkivet.

Personalens användning av dataprogrammen uppföljs genom utredning av logguppgifter.

Tystnadsplikten upphör att gälla

Uppgifter som ingår i journalhandlingarna kan trots tystnadsplikten utan hinder överlämnas till den som har lagstadgad rätt till dessa. Observera att all personal har anmälningsskyldighet, t.ex. när ett barn far illa. Tystnadsplikten slutar att gälla när det är fråga om grova brott.

Senast uppdaterad 26.09.2019