Tystnadsplikt

Hälso- och sjukvårdens patientdata och socialomsorgens klientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Personal och studerande kan få tillgång till dina journaluppgifter till den del det behövs för att ordna din vård och service. Tillträde till dina uppgifter begränsas av arbetets art och av lagstiftningen. Då du sökt dig till servicen eller vården tolkas det som ett samtycke till användning av dina uppgifter som verksamheten har och som har att göra med den aktuella situationen.

Personal och studerande har tystnadsplikt i fråga om patienters/klienters sjukdomar och personliga angelägenheter och uppgifterna ska enligt lag hållas hemliga. Obefogad hantering av sekretessbelagda klient- och patienthandlingar och andra känsliga uppgifter är förbjudet och straffbart. Tystnadsplikten regleras via flera olika lagar, t.ex:

Observera att sekretessbestämmelserna för personalen även gäller efter avslutat arbetsförhållande samt för avlidna patienters/klienters uppgifter.

Läs mera om samtycken.

Samarbetsområdet använder elektronisk patientjournal Lifecare. Inom socialomsorgen används också Abilita. Personalen är uppdelad i olika rättighetsgrupper och har endast tillgång till de dokument som arbetet kräver. Läs mera om elektroniska journaler på sidan Info om Mina Kanta -sidor.

Inom hälso- och sjukvården krävs ditt skriftliga samtycke för att sända/beställa kopior ur din journal till/från en inrättning utanför Vasa sjukvårdsdistrikt. Om du gett ditt samtycke i Mina Kanta -tjänsten kan vissa uppgifter hämtas elektroniskt från det nationella patientdataarkivet. Vid byte av hemkommun krävs inom socialvården inte klientens samtycke för utlämnande av klienthandlingar till den nya hemkommunens socialvård.

Personalens användning av dataprogrammen uppföljs genom utredning av logguppgifter.

Tystnadsplikten gäller inte

Uppgifter som ingår i journalhandlingarna kan trots tystnadsplikten utan hinder överlämnas till den som har lagstadgad rätt till dessa. Observera att all personal har anmälningsskyldighet, t.ex. när ett barn far illa. Tystnadsplikten slutar att gälla när det är fråga om grova brott.

Lagar utöver ovan nämnda (Finlex)

  • Lag om klienthandlingar inom socialvården 254/2015
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009

Läs mera

Blanketter

Senast uppdaterad 22.07.2021