Valfrihet

Blanketter, Lagar, Hälsovårdscentral, Sjukhus, Läkare/sjukskötare/hälsovårdare, Vårdplan 

Inom hälso- och sjukvården har du vid icke brådskande vård rätt att välja vid vilken enhet du vill vårdas inom samarbetsområdet.

Vid brådskande fall kan du utnyttja offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på den ort du befinner dig, men du kan inte bestämma vart ambulansen ska föra dig. Efter den brådskande vården kan du överflyttas till en vårdinrättning i din hemkommun för fortsatt vård.

Du kan välja din hälsovårdscentral/mottagning  

Du kan vara kund vid endast en hälsostationsmottagning i gången. Du kan välja en passande mottagning inom din kommun eller inom samarbetsområdet. Till samarbetsområdet för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad hör befolkningen i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.

Du har möjlighet att välja en hälsovårdscentral från hela Finland till din hälsovårdscentral. Den hälsovårdscentral som du har valt har då ansvaret för helhetsvården. Du kan byta hälsovårdscentral högst en gång per år.

Då du vill byta hälsovårdscentral ska du meddela både till den nya och den gamla hälsovårdscentralen tre veckor före första besöket. Då du byter mottagning inom samarbetsområdet räcker det att du lämnar anmälan till den mottagning du har valt. Blanketter för anmälan hittar du längst ned på sidan. 

Du kan välja det sjukhus som tillhandahåller ickebrådskande vård  

Du har även större frihet att välja den enhet inom den specialiserade sjukvården som ger den vård du behöver. Med specialiserad sjukvård menas undersökningar eller vård som utförs av specialläkare vid ett sjukhus inom den offentliga vården.
Du behöver en remiss av läkare eller tandläkare till den specialiserade sjukvården. Vårdenheten ska väljas i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Valfriheten gäller inte brådskande specialiserad sjukvård. 

Tjänster enligt vårdplanen även av en annan vårdgivare  

Du får också utnyttja en hälsovårdscentrals tjänster i någon annan kommun om du på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak regelbundet eller under en längre tid vistas där. Du behöver en vårdplan som utarbetats av din egen hälsovårdscentral och enligt vilken du får tjänster i den andra kommunen. Du ska göra en anmälan om servicebehovet till hälsovårdscentralen på den ort där du tillfälligt är bosatt minst tre veckor före ditt besök.

Val av vårdande läkare/sjukskötare/hälsovårdare  

Du har möjlighet att vid den egna hälsovårdsmottagningen, hälsovårdscentralen eller sjukhuset välja den läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar dig när det går att ordna med avseende på enhetens verksamhet. En hälsovårdscentral ska sträva efter att hänvisa dig till fortsatt vård till den läkare som även tidigare har behandlat dig.

Nättjänsten Vårdenhetsval

Nättjänsten Vårdenhetsval.fi erbjuder information om den nationella valfriheten av hälso- och sjukvårdstjänster samt om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Tjänsten tillhandahålls av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriet.

Lagar (Finlex)  

Blanketter  

En skriftlig anmälan ska göras. Blanketterna för byte av mottagning kan skrivas ut via nedanstående länkar eller hämtas från våra enheter. Anmälan lämnas både till nuvarande och till den nya mottagningen.

Ifall du har frågor

Kontakta din egen hälsostation eller sök mera info på suomi.fi .

Senast uppdaterad 22.07.2021