Viljeyttring (vårdtestamente/livstestamente och donationsvilja)

En viljeyttring består av två delar, ett vårdtestamente och en donationsvilja.

Ett vårdtestamente är en viljeförklaring om din egen vård, om du till följd av en allvarlig sjukdom, en olycka eller demens förlorar din rättsliga handlingsförmåga. I vårdtestamentet fastställs de situationer då man avstår från att vidta vårdåtgärder som kortvarigt förlänger ditt liv genom att på konstgjord väg upprätthålla livsfunktionerna. Lagen anger inget absolut format för ett vårdtestamente, men vi rekommanderar starkt att det bevittnas. Följ något av nedanstående förslag.

  1. Gör helst upp ett vårdtestamente på Mina Kanta-sidor.
  2. Ifall du inte kan använda Mina Kanta-sidor kan du använda THL:s mallar eller göra en fritt formulerad viljeyttring. V.b. kan läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren på din vårdande enhet hjälpa dig. Viljeyttringen undertecknas och förs till din vårdande enhet som sparar den i din patientjournal. 

Vid behov kan du du upphäva din viljeyttring. Gör ändringen via Mina Kanta-sidor eller kontakta din vårdande enhet. 

Donationsvilja

En organdonation kan göras om man inte känner till att den avlidne under sin livstid har motsatt sig ingreppet. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinsk ändamål 101/2001 § 9 
  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 § 6 
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009 § 18, 20 

Läs mera

Blanketter

Senast uppdaterad 14.11.2019