Säsonginfluensa - influensavaccination

Vid årsskiftet börjar vanligtvis den årliga säsongsinfluensaperioden och fortsätter fram till januari - februari. Influensaepidemier förekommer varje vinter. Friska vuxna återhämtar sig vanligen efter 1 - 2 veckors vila. Hos äldre personer, personer som hör till riskgrupper och små barn kan influensa leda till följdsjukdomar, sjukhusvård och rentav till döden.

Vaccination är det bästa skyddet mot influensa.

I bästa fall förebygger vaccination

 • 5 - 8 influensafall av tio hos friska personer i arbetsför ålder
 • 5 - 8 influensafall av tio hos barn
 • vartannat influensafall hos äldre personer.

Influensavaccination minskar

 • antalet dödsfall som beror på influensa samt antalet fall som kräver sjukhus- och anstaltsvård
 • förekomsten av allvarlig influensa
 • antalet följdsjukdomar som till exempel öroninflammationer, lunginflammation och luftrörskatarr
 • antalet influensasmittor: då den vaccinerade själv inte blir sjuk, smittar hen inte heller andra.

Majoriteten av de vaccinerade får inte influensa. Om den vaccinerade ändå får influensa är sjukdomen vanligtvis lindrigare och tillfrisknandet sker snabbare.

Avgiftsfri influensavaccin

Avgiftsfria influensavacciner ges till personer vars hälsa väsentligt äventyras av influensa eller för vilkas hälsa influensavaccinationen för med sig betydande nytta.

 • Gravida kvinnor
 • Alla som fyllt 65 år
 • Alla barn i åldern 6 månader - 6 år
 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
 • Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
 • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som ska vaccineras hör till målgruppen för avgiftsfria vaccinationer. Om personen inte tillhör målgruppen, ska personen kontakta sin egen mottagning för att själv skaffa vaccinet.

Avsikten med förebyggande influensavaccination är att minska antalet allvarliga fall av influensa och behov av sjukhusvård samt minska följdsjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd fastställer årligen vilka vacciner som används samt målgrupperna för gratis vaccinering. Personer som inte tillhör målgruppen kan kontakta sin egen mottagning.

Beslut om avgiftsfri vaccination fattas av hälsovårdare, sjukskötare eller läkare.

Ta FPA-kortet med!
Senast uppdaterad 26.02.2020