Anmälan om privat socialservice

 Till klienterna, Till producenten, Godkända serviceproducenterSocialservice som ska anmälas, Bilagor, Anmälningspliktig service som ska registreras, Anmälningspliktig service som inte ska registrerasMervärdesskattefrihet 

Till producenten  

En producent av privat socialservice (som producerar annat än dygnet runt boendeservice) ska göra en skriftlig anmälan om privat socialservice (Valvira) för att kunna sälja sina tjänster momsfritt. Anmälan ska ha gjorts i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

För äldreomsorgens del görs besluten av chefen för äldreomsorgen Pirjo Knif och för socialomsorgens del chefen för socialomsorgen Carola Lindén. Som kontaktperson fungerar administrativ sekreterare Ulla Rautamo och anmälningarna skickas till henne på följande adress, gärna elektroniskt: 

E-post
ulla.rautamo@jakobstad.fi 

Postadress
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Privat socialservice/administrativ sekreterare Ulla Rautamo
PB 111 68601 Jakobstad  

Privat socialservice som måste anmälas framgår i följande lagar (trätt i kraft 1.10.2011):

 • Lagen om privat socialservice 922/2011 och med stöd av den
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice 1053/2011 

Lagen om tillsyn av privat socialservice tillämpas på sådan privat socialservice som en serviceproducent producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, om inte något annat föreskrivs genom lag.

Socialservice som ska anmälas är bland annat  

 • hemservice och stödtjänster för olika klientgrupper
 • dagverksamhet
 • boendeservice med icke heldygnsomsorg
 • övrig öppenvård inom socialomsorgen (personlig hjälp och stöd bl.a. för handikappade, barn och unga)

 Bifoga till anmälan om inledande av verksamhet eller om väsentlig ändring av den  

 • kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning
 • handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 • verksamhetsplan
 • kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet
 • kopia av en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)
 • plan för egenkontroll
 • Ifall arbete med barn utan vårdnadshavarens närvaro ingår i serviceproducentens verksamhet på samarbetsområdet för social- och hälsoverket ska ansvarspersonen för verksamheten uppvisa brottsregisterutdrag till representanten från social- och hälsovårdsverket.

1. Anmälningspliktig service som ska registreras  

Anmälan ska lämnas in till social- och hälsovårdsverket till ovan nämnda person i god tid innan man planerar inleda verksamheten. Tjänstemannen som behandlar ärendet vid social- och hälsovårdsverket bifogar sitt utlåtande till anmälan, av vilket ska framgå en motiverad bedömning om huruvida den anmälningspliktiga serviceverksamheten uppfyller kraven i lagen om privat socialservice.

Behörighetskraven för ansvarspersonen är minst yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Social- och hälsovårdsverket sänder serviceproducentens anmälan inklusive bilagor och utlåtanden till regionförvaltningsverket för anteckning i registret över privata producenter av social- och hälsovård (Valveri). Regionförvaltningsverket fattar beslutet om att föra in den anmälningspliktiga verksamheten i tidigare nämnda register (Valveri). En anmälningspliktig service registreras av regionförvaltningsverket i vardera region.

2. Anmälningspliktig service som inte ska registreras  

Anmälningspliktig service som inte ska registreras är stödtjänster inom hemservice eller därmed jämförbara tjänster. Till sådana tjänster hör bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, transport-, eller följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge samt andra tjänster en klient kan behöva för att klara sitt dagliga liv (t.ex. s.k. matkassetjänster). För stödtjänster som ingår i hemservice och tjänster som kan jämföras med dem ska en skriftlig anmälan göras till chefen för socialomsorgen eller äldreomsorgen. Anmälan ska ha gjorts i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Chefen som ansvarar för verksamheten vid social- och hälsovårdsverket fattar ett förvaltningsbeslut om hemservicens stödtjänst eller andra tjänster som inte ska registreras. I beslutet framgår ifall det är fråga om en tjänst enligt socialvårdslagen. På så sätt blir ärendet tillräckligt dokumenterat, vilket underlättar bland annat utvärderingen av tjänsternas mervärdesskattebehandling. Därtill säkerställer ett förvaltningsbeslut serviceproducentens rättsskydd, eftersom man vid behov kan ansöka om en ändring av beslutet i förvaltningsdomstolen.

Denna information om serviceproducenter lämnas inte in eller antecknas i registret över privata serviceproducenter Valveri. De anmälningar om privata socialtjänster som inte upptecknas i registret över privata serviceproducenter bildar ett register över serviceproducenter vilket upprätthålls av social- och hälsovårdsverket.

Mervärdesskattefrihet  

Skattemyndigheterna ger information om hur man ska agera i fråga om beskattning. Skatteförvaltningen har gett en instruktion om momsbeskattning av socialvårdstjänster (604/40/2011) som har trätt i kraft 1.10.2011. Enligt anvisningen förutsätter försäljning av tjänster utan moms att serviceproducenten har antecknats i registret över privata serviceproducenter (anmälningspliktig service som ska registreras) eller att denne har gjort en anmälan till social- och hälsovårdsverket om sin verksamhet (anmälningspliktig service som inte ska registreras).

Försäljning av hemvårdens tjänster och dess stödtjänster (bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, bad-, och följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge) kan vara utan moms ifall servicen säljs som socialvårdsservice till en person som behöver socialomsorg. Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast i de fall att verksamheten är godkänd av och under socialmyndigheters tillsyn.

När får en serviceproducent sälja socialvårdstjänster utan moms? Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av ålder eller sjukdom) endast om verksamheten är godkänd av socialmyndigheterna och de utövar tillsyn över verksamheten. Det behövs inte socialmyndighetens klientspecifika beslut men följande förutsättningar måste föreligga:

 • Serviceproducenten har gjort en anmälan om tillhandahållande av andra än dygnetrunttjänster till social- och hälsovårdsverket. Ur anmälan bör framkomma i vilken/vilka kommuner serviceproducenten verkar. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner utanför samarbetsområdet måste anmälan göras till alla dessa kommuner.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan tillsammans med klienten.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan med klienten om producering av tjänsterna som socialvårdstjänster.
 • Serviceproducenten ska ha en ansvarsperson som svarar för servicekvaliteten.
 • Serviceproducenten ska ha en plan för egenkontroll.

Till klienterna  

Klienten har rätt till socialservice utan moms ifall det har konstaterats att klienten inte klarar av vardagen utan hemhjälp.

Med hemservice avses t.ex. fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet av funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och fostran av barn samt därtill hörande normal och invand livsföring.

Med stödservice inom hemservicen avses t.ex. måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. En producent av dessa behöver inte ha yrkeskompetens inom social- och hälsovårdsbranschen.

Klienten tar själv kontakt med godkända privata serviceproducenter då han eller hon vill köpa service. Företaget gör upp ett serviceavtal med klienten. I samband med serviceavtalet gör representanten för företaget som producerar servicen upp en serviceplan tillsammans med klienten. Ur denna framgår hurudan service klienten behöver och hur ofta. Inom handikappomsorgen fattar servicehandledningen beslut om klientens behov av personlig hjälp.

Då ovannämnda kriterier uppfylls kan företaget fakturera klienten den givna servicen utan moms. Momsandelen av priset är 24 %. Klienten kan därtill deklarera hushållsavdraget i sin skattedeklaration.

Senast uppdaterad 14.11.2019