Försök med personlig budget

Som en del av servicen för äldre pågår ett försök med personlig budgetering i Österbotten. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes. För att få information om hur man ska känna igen äldre, som kan dra nytta av en personlig budget, är de utvalda klientgrupperna olika i nämnda kommuner.

Personlig budgetering tillämpas begränsat i försöket på hemmaboende, äldre som behöver mycket vård samt på närståendevårdare och närståendevårdtagare. För klienterna är det frivilligt att delta i försöket.

I försöket testas valfriheten med en personlig budget och det produceras information om vad en eventuell valfrihet i lagstiftningen om social- och hälsovården i praktiken kräver av de som ordnar servicen, offentliga och privata serviceproducenter samt av kommuninvånarna.

För klienter

I Jakobstad tas 15 klienter som behöver mycket vård med i försöket. Om du är intresserad av att delta kan du kontakta projektets case managers.

Klienten och servicehandledaren samt möjligen klientens anhöriga eller dennes representant deltar i utvärderingen av servicebehovet. Utifrån klientens målsättning tar man ställning till hurudant stöd eller hurudan service klientens situation skulle kräva. Med klienten går vi igenom olika möjligheter och klienten får information om personlig budget och om att skaffa service med personlig budget som verksamhetsmodell. Man kan också svara på klientens behov så att man för en del av servicebehovet gör upp en personlig budget och för en annan del använder anordnarorganisationens social- och hälsovårdstjänster.

Mera information för klienter och serviceproducenter finns på palse.fi, där kan man bekanta sig med den service som finns tillgänglig och jämföra serviceproducenterna.

För serviceproducenter

Företag som erbjuder service kan registrera sig på palse.fi och anmäla sig som producent av servicesedeltjänster.

Mera information om registrering och inloggning finns på tidigare nämnda hemsida.

Broschyr

Försök med personlig budget i Österbotten 

Video

Försöket med personlig budget i Österbotten (YouTube)

Senast uppdaterad 09.04.2019