Dagverksamhet

Dagverksamhet är en verksamhet som i huvudsak riktar sig till äldre personer över 65 år, som bor hemma, vars fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga är nedsatt. Eller där det finns risk för att funktionsförmågorna nedsätts och att den äldre inte orkar eller kan delta i aktiviteter utanför hemmet. Syftet och målsättningen med dagverksamhet för den äldre är att stöda hemmaboende och att förhindra social isolering.

Ansökan om dagcenterservice görs via servicehandledningen. Servicehandledarna gör en helhetsbedömning av den äldres situation och kan bevilja besök till dagverksamheten en gång i veckan. På basen av helhetsbedömningen gör servicehandledaren upp en individuell vård- och serviceplan. Dagverksamheten ska stöda och stimulera i enlighet med den individuella vård- och serviceplanen.

På basen av den uppgjorda individuella vård- och serviceplanen beviljas klienten dagcenterbesök med stöd av servicesedel. Klienten kan själv välja vilken serviceproducent hen väljer. Transporten till dagcenterverksamheten sker med kollektiv trafik, för detta köper klienten biljetter eller betalar kontant.

För klienten/patienten

Senast uppdaterad 27.12.2019