Servicesedlar för effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är boende, för personer över 65 år, med heldygnsomsorg. SAS-gruppen vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad fattar beslut om att bevilja effektiverat serviceboende åt klienter, som är i behov av vård och omsorg dygnet runt och inte längre klarar sig i sitt eget hem, inte ens med alla tillgängliga stödtjänster.

Beslutet grundar sig på de kriterier för effektiverat serviceboende som social- och hälsovårdsnämnden har fastställt (Sochvn 24.3.2015 § 40).
 
Det ingår bostad för den vårdbehövande personen med tillhörande inventarier och redskap, städning, klädvård, skötsel av hygien, mat, vård och omsorg dygnet runt samt rehabiliterande och stimulerande verksamhet. Den boende svarar själv för möbleringen av sin bostad, anskaffning av kläder, kostnaderna för barberar- och frisörstjänster och andra motsvarande tjänster, läkemedel, glasögon, hör- och andra motsvarande apparater, användningen av telefon, egna hobbyer och andra motsvarande kostnader.
 
Vid långvarigt boende ska serviceproducenten och personen som bor i boendeenheten ingå ett hyresavtal för bostaden i enlighet med hyreslagen.

Serviceproducenten uppbär hyra av de boende. Hyran får inte överskrida den hyresnivå som Folkpensionsanstalten godkänt och ska motsvara genomsnittlig hyresnivå på orten. Klienten kan ansöka om bostadsbidrag från FPA.
 
Social- och hälsovårdsverket bestämmer värdet på servicesedeln och vid behov förbinder sig den boende att betala självriskandelen till serviceproducenten.
Social- och hälsovårdsverket kan fatta beslut om att låta bli att uppbära eller att sänka klientavgifter (L734/1992 och F912/1992).
 
Serviceproducenten kan inte uppbära andra serviceavgifter som hör till vården av klienten.
 
Sedelns värde enligt klientens nettoinkomster.

För klienten/patienten

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 14.11.2019