Arvoperusta

Laatu

Laatu näkyy asiakkaan ja henkilöstön välisessä kohtaamisessa. Laatua kehitetään laatujärjestelmässä, jonka perustana ovat jatkuvat parannukset. Vakiintuneet prosessit ja työtavat helpottavat oikein toimimista. Potilas-/asiakasturvallisuus on keskipisteessä. Jatkuva osaamisen kehittäminen vahvistaa sekä yksittäisiä työntekijöitä että koko organisaatiota.

Taloudellisuus

Hyvin hoidetun talouden edellytyksenä on, että kaikki ottavat vastuun toiminnasta. Toimintatavat ovat tehokkaita ja toimintaa seurataan ja arvioidaan.

Osallisuus

Asiakasta tuetaan omien voimavarojensa aktivoimisessa, myös omaisilla on keskeinen rooli. Asiakkaat saavat riittävästi tietoa, ovat osallisia palvelujen suunnittelussa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Organisaation henkilöstö kaikilla tasoilla osallistuu palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Yhdenvertaisuus

Yhteistoiminta-alueen asiakkaiden palvelutarve arvioidaan yhdenmukaisesti ja toteutetaan tasavertaisesti. Kaikkien tulosalueiden henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti. Tämä merkitsee oikeudenmukaisia ja turvallisia työolosuhteita ja -ympäristöjä.

Luotettavuus

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö kohtelee kaikkia asiakkaita asiallisesti ja ystävällisesti. Palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikean laajuisena. Sekä asiakas- että henkilöstöasioissa kunnioitetaan yhteisiä sopimuksia ja periaatteita.

Luottamus

Luottamuksen perustana on, että osaava henkilöstö laatii arvion palvelutarpeesta ja antaa laadukasta palvelua riittävin resurssein. Organisaatiossa luottamus perustuu avoimeen viestintään, päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja kaikkien työpanoksen kunnioittamiseen. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden hyvä yhteistyö luo edellytykset luottamukselle. Henkilöstö ja päättäjät vaikuttavat siihen, millainen käsitys väestöllä on toiminnasta.

 

Viimeksi muokattu 03.12.2020