Lait ja asetukset

Lähde: Finlex 

Linkit johtavat ajantasaiseen lainsäädäntöön, mikäli alkuperäinen laki on päivitetty. 

 • Asetus ensihoitopalvelusta 340/2011
 • Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 988/1977
 • Asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011
 • Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 556/1994
 • Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 729/1996
 • Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/1991. Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2011 alkaen. Ks. L 1327/2010 ja L 1328/2010.
 • Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011
 • Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992
 • Asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 337/2011
 • Asevelvollisuuslaki 452/1950. Tämä laki on kumottu AsevelvollisuusL:lla 28.12.2007/1438.
 • Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
 • Isyyslaki 700/1975. Tämä laki on kumottu L:lla 13.1.2015/11, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.
 • Kansaneläkelaki 568/2007
 • Kansanterveysasetus 802/1992
 • Kansanterveyslaki 66/1972
 • Korkolaki 20.8.1982/633 
 • Laki eläkkeensaajan asumistuesta 571/2007
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
 • Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
 • Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003  
 • Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
 • Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä 1009/2008
 • Laki lapseksiottamisesta 153/1985. Tämä laki on kumottu L:lla 20.1.2012/22, joka on voimassa 1.7.2012 alkaen.
 • Laki lapsen elatuksesta 704/1975
 • Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983
 • Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 619/1996
 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 
 • Laki omaishoidon tuesta 937/2005
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä 569/2009
 • Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005. Tämä laki on kumottu L:lla 22.4.2016/287, joka on voimassa 1.5.2016 alkaen.
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
 • Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010
 • Laki toimeentulotuesta 1412/1997
 • Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007
 • Laki vammaisetuuksista 570/2007
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
 • Laki yksityisestä terveydenhuollosta 523/1999
 • Lastensuojelulaki 417/2007
 • Mielenterveysasetus 1247/1990
 • Mielenterveyslaki  1116/1990
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
 • Pelastuslaki 379/2011
 • Perhehoitolaki 263/2015
 • Potilasvahinkolaki 585/1986
 • Päihdehuoltoasetus 653/1986
 • Päihdehuoltolaki 41/1986
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2011 343/2011
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista  298/2009
 • Sosiaalihuoltoasetus 607/1983
 • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
 • Tartuntatautilaki 583/1986. Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2016/1227, joka on voimassa 1.3.2017 alkaen.
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Tietosuoja-asetus (EU)
 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Työsopimuslaki 55/2001 
 • Työterveyshuoltolaki 1383/2001
 • Työturvallisuuslaki 738/2002 
 • Ulkomaalaislaki 301/2004
 • Vahingonkorvauslaki 412/1974
 • Valmiuslaki 1552/2011
 • Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä 336/2011. Tämä asetus on kumottu A:lla 24.8.2017/582, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.
 • Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 1019/2004
 • Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammatti-henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta  1484/2001
 • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
 • Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista 862/2004
 • Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003. Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2011 alkaen. Ks. PelastusL 379/2011 112 §.
 • Valtion asetus seulonnoista 339/2011
 • Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtion hallinnossa 481/2003
 • Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 337/2011
 • Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä  1485/2001 
 • Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttaminen tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla 317/2013
 • Yhdenvertaisuuslaki 21/2004. Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2014/1347, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.
Viimeksi muokattu 17.11.2020