Forskning och lärdomsprov

Lärdomsprov, pro gradu- och annan forskning

Tillstånd för utförande av lärdomsprov eller forskning kan ges vid social- och hälsovårdsverket. Chefsläkaren, chefen för vårdarbete, äldreomsorgen eller socialomsorgen ger tillstånden. Anhållan om tillstånd görs på social- och hälsovårdsverkets blankett "Anhållan om tillstånd för forskning och lärdomsprov" Lämna in anhållan i god tid före undersökningen startar eftersom undersökningen kan påbörjas först efter att tillståndet har beviljats. 

Vad bör framgå i anhållan?

Bör framgå undersökningens

 • syfte
 • informanter, t.ex. antal, ålder, val av informanter
 • datainsamligsmetod
 • analysmetod
 • tidpunkt för insamling av uppgifterna
 • tidpunkt för när forskningen/undersökningen beräknas vara färdig

Bifoga till anhållan!

 • forskningsplan*
 • meddelande till informanterna på finska och svenska
 • samtyckesblankett på finska och svenska
 • frågeformulär på svenska och finska

*Vad ska forskningsplanen innehålla?

 • information om hur patienten/anhöriga/personalen informeras (skriftlig information som bilaga)
 • en tydlig beskrivning av hur datainsamligen praktiskt genomförs:
  - vem kontaktar informanterna?
  - när kontaktas informanterna?
  - hur väljs informanterna (studerande skall inte kontakta patienter/anhöriga)?
  - hur returneras frågeformulären?
  - vem svarar på frågor (kontaktuppgifter till studerande och handledare)?
 • studerandes uppfattning om etiska frågor vid undersökningen och hur dessa har beaktats t.ex. anonymitet, konfidentialitet, datasekretess och användning av citat i resultatdelen.

Hur redovisar du resultatet?

Sänd en kopia av den färdiga undersökningen till:

 • den, som har beviljat tillstånd för forskningen eller lärdomsarbetet
 • kontaktpersonen vid social- och hälsovårdsverket

Resultatet presenteras också för personal som deltagit i undersökningen.

Övervakning och ansvar

Högskolorna och yrkesinstituten ansvarar för handledningen av lärdomsprov. För varje lärdomsprov utses en ansvarsperson vid Social- och hälsovårdsverket. Lärdomsprovet bör uppfylla allmänna kriterier för forskning.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.03.2021