Forskning

Samarbetsområdet strävar till att aktivt befrämja vetenskaplig forskning och utveckla verksamheten.
 
Statlig ersättning för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som utförs av verksamheter inom hälso- och sjukvården (EVO)
Staden betalar en ersättning eller s.k. specialstatsandel (EVO) för undervisning och forskning som verksamheterna inom hälso- och sjukvården utför. Den statliga ersättningen baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå.

Ersättningen utbetals till verksamheter inom hälsovården som upprätthålls av kommuner eller samkommuner, statliga sinnessjukhus samt serviceproducenter som preciseras i förordningen 1206/1999

Etiska kommittén

 

Senast uppdaterad 04.05.2018