Tutkimus ja opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveysvirasto voi myöntää luvan opinnäytteen tai tutkimuksen suorittamiseen. Luvat myöntävät johtavalääkäri, hoitotyön päällikkö, vanhushuolto tai sosiaalihuolto.

Lupa-anomus tehdään sosiaali- ja terveysviraston lomakkeelle "Tutkimus- ja opinnäytetyölupa-anomus". Jätä anomuksesi hyvissä ajoin ennen tutkimuksen alkua, koska tutkimuksen voi aloittaa vasta luvan myöntämisen jälkeen. 

Mitä anomuksesta tulee ilmetä?

Tutkimuksen

 • tarkoitus
 • kohderyhmä, esim. lukumäärä, ikä, osallistujien valinta
 • tiedonkeruumenetelmä
 • analyysimenetelmä
 • tiedonkeruun ajankohta
 • tutkimuksen valmistumisen arvioitu ajankohta

Liitä anomukseen!

 • tutkimussuunnitelma*
 • tiedote tutkimukseen osallistuville suomeksi ja ruotsiksi
 • suostumuslomake suomeksi ja ruotsiksi
 • kyselylomake suomeksi ja ruotsiksi
 • *Mitä tutkimussuunnitelman tulee sisältää?
 • miten potilaille/omaisille/henkilöstölle tiedotetaan (kirjallinen tiedote liitteenä)
 • tarkka kuvaus tiedonkeruun käytännön toteutuksesta:
  - kuka ottaa yhteyden tutkimukseen osallistuviin?
  - milloin osallistujiin otetaan yhteys?
  - miten tutkittavat valitaan? (opiskelijat eivät ota yhteyttä potilaisiin/omaisiin)
  - miten kyselylomakkeet palautetaan?
  - kuka vastaa tutkimusta koskeviin kysymyksiin? (opiskelijan ja ohjaajan yhteystiedot)
 • opiskelijan käsitys tutkimuksen liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja miten ne on otettu huomioon, esim. anonymiteetti, luottamuksellisuus, tietosuoja ja sitaattien käyttö tulososassa.

Miten esittelet tutkimustulokset?

Lähetä kopio valmiista tutkimuksesta: 

 • tutkimus- tai opinnäyteluvan myöntäjälle
 • sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilölle   

Tulokset esitellään myös tutkimukseen osallistuneelle henkilöstölle.
 
Valvonta ja vastuu

Korkeakoulut ja ammattiopistot vastaavat opinnäytetöiden ohjauksesta. Jokaiselle opinnäytetyölle nimetään yhdyshenkilö sosiaali- ja terveysvirastossa. Opinnäytetyön on täytettävä tutkimustyön yleiset vaatimukset.  

Lisätietoa

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

 

Viimeksi muokattu 10.03.2021