Ändringsarbete i bostad

Ändringsarbeten i bostaden beviljas gravt handikappade, som har särskilda svårigheter att röra sig och i övrigt klara sig i sin varaktiga bostad.

Kommunen ska ersätta en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostad samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Som exempel på ändringsarbeten kan nämnas att bredda dörrar, att bygga ramper, att installera badrum, WC och vattenledning, att göra ändringsarbeten i belysningen och öka kontraster, att ändra på fasta möbler och bygg- och inredningsmaterial och övriga motsvarande ombyggnadsarbeten som måste göras i personens varaktiga bostad.

Redskap och anordningar

Som exempel på redskap och anordningar som hör till bostaden och som ersätts kan nämnas lyftanordningar, dörranordningar, larmanordningar. En del av maskinerna och anordningarna i anslutning till ändringsarbeten i bostaden beviljas genom ett låneavtal.

Ifall det finns behov av mera omfattande grundrenovering kontakta din hemkommuns ansvarsperson för renoveringsbidrag.

Senast uppdaterad 18.09.2020