Hygienskötare

Coronavirus

Hygienskötaren har en central roll i infektionsbekämpningsarbetet. Till arbetsbilden hör förebyggande och övervakning av smitta och infektioner på sjukhus. Dessutom hör det till arbetsbilden att utveckla ett för patienten och personalen tryggt och effektivt arbetssätt och -rutiner samt att kunna ta dessa i bruk på avdelningen.

Personalen kontaktar alltid hygienskötaren om det förekommer problem/infektion på avdelningarna. Vår hygienskötare fungerar också som kontaktperson för smittosamma sjukdomar.

Vår hygienskötares kompetens har blivit godkänd av Föreningen för sjukhushygien i Finland (SSHY). Kraven för hygienskötarkompetens

Uppgifter

  • uppföljning av sjukhusinfektioner/registrering
  • uppföljning av mikrobresistenser – problemmikrober
  • konsultationer och skolningar på avdelning gällande hygienfrågor/infektionsbekämpningsfrågor
  • utarbeta olika vårdanvisningar och handledning vid deras ibruktagning på avdelning
  • delta i olika möten, bl.a. hygienkommittén (ordförande), hygienarbetsgruppen, matförgiftningsgruppen, avfallsgruppen, anskaffningsgruppen
  • delta i olika skolningar för att hålla sig ajour
  • fungera som sakkunnig i hygienfrågor – ge handledning och undervisning till personal.
  • fungera som konsult när det gäller maskiner – ventilation – avlopp, dvs problem som kan förekomma på ett gammalt sjukhus

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 26.03.2020