Ekonomiskt stöd/ansökan

Coronavirus

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas personer och familjer i ekonomiska svårigheter. Utkomsstödet hjälper tillfälligt eller kompletterar andra inkomster och förmåner.

Från och med 1.1.2017 beviljar FPA det grundläggande utkomsstödet och du lämnar också din ansökan om utkomsstöd till FPA.

Social- och hälsovårdsverket besluter om det behovsprövade kompletterande och förebyggande utkomststödet. För att ansöka om detta vid social- och hälsovårdsverket behöver du först ha FPA:s gällande beslut om grundläggande utkomststöd. Du kan också vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd vid FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför då ansökans behovsprövade del till social- och hälsovårdsverket.

Om du redan har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos social- och hälsovårdsverket. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd".

Ansökan om utkomststöd

  • Ansök om grundläggande utkomststöd -> FPA
  • Ansök om behovsprövat utkomststöd -> Social- och hälsovårdsverket

Begravningsbidrag

Begravningsbidrag kan ansökas om den avlidne saknar medel och egendom och ersättning inte fås från annat håll.

I första hand bör den avlidnes medel användas till nödvändiga begravningskostnader. Ifall den avlidnes medel inte verkar räcka så bör man lämna fakturor som samlats under livstiden t.ex. vårdavgifter, hyror, elfakturor obetalda.

Anhöriga kan meddela till övriga fakturerare att den avlidne var medellös samt utföra bouppteckning varvid fakturorna avskrivs.

Då bouppteckningen är gjord kan man anhålla om begravningsbidrag på blanketten "Begravningsbidrag". Bifoga kopior av bouppteckningen och begravningsfakturorna. 

Infolucka

Socialcentralens infolucka på Strengbergsgatan 1D är öppen måndag - fredag kl. 9-12. Telefontid måndag - fredag kl. 10-11. 

Avgifter

Våra tjänster är avgiftsfria

Läs mera

Senast uppdaterad 31.03.2021